Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Παλαιά έντυπα και έγγραφα ιατρικού περιεχομένου.


                                                          Ερευνά και γράφει ο Δημήτρης Κρασονικολάκης


Μια σειρά ενδιαφερόντων εγγράφων για τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς είχα   δημοσιεύσει στο περιοδικό ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΕΓΗ, Χριστούγεννα 2004, τεύχος 2, σελ. 84 - 86, Αναδιφήσεις, με τίτλο «Κατοχικά έγγραφα του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς». Αργότερα, στις 22-5-2009 προχώρησα σε επαυξημένη αντιγραφή.
Η ανάρτηση στο blog έγινε στις 13.5.2013. Συνεχίζω με λίγα ακόμα κείμενα ιατρικού περιεχομένου που ανήκουν σε κατάλοιπα φακέλου με πειραιώτικα εφήμερα τεκμήρια της συλλογής μου ώστε να αποδοθεί καλλίτερα η εικόνα της εποχής, λίγο μετά τον βομβαρδισμό και τα αμέσως επόμενα χρόνια.


Το εξώφυλλο βιβλιαρίου με χρονολογία 1942 του οποίου αναφορά έκανα στο άρθρο της 13 Μαΐου 2003.
    
*Αχρονολόγητο έγγραφο τεσσάρων σελίδων.  

Λόγοι διά τους οποίους οι ιατροί του Υποκαταστήματος Πειραιώς του Ι.Κ.Α. δεν δύνανται ούτε είναι δίκαιον να αναλάβωσι καθημερινήν εργασίαν.

1) Ότι οι περισσότεροι εξ αυτών βομβόπληκτοι όντες δεν έχουσιν ακόμη τακτοποιηθή οριστικώς ούτε από άποψιν στεγάσεως ούτε από άποψιν εξευρέσεως των απαραιτήτων δι’ αυτούς πόρων ζωής, δεδομένου ότι ούτοι απώλεσαν την μικράν των πελατείαν, συνάμα δε και υπέστησαν υλικάς ζημίας - έξοδα μετοικήσως εις Αθήνας κ.λ.π. κ.λ.π.
2) Ότι οι περισσότεροι των βομβοπλήκτων ιατρών του Υ/ματος Πειραιώς του Ι.Κ.Α. πρόκειται να αναλάβωσι και την υγειονομικήν περίθαλψιν των εις Αθήνας μετωκοισάντων πτωχών συμπατριωτών των, δι’ ην περίθαλψιν θα ωφείλωσι να διαθέτωσι πρωϊνάς ή απογευματινάς ώρας δυναμένας να συμπέσωσι με τας ώρας εργασίας των εις το Ι.Κ.Α. Δεν είναι επομένως δίκαιον οι ιατροί ούτοι να στερηθώσι μιάς των δύο αυτών θέσεων, όταν δεν δύνανται να ανταποκριθώσιν εις αμφοτέρας λόγω συμπτώσεως των ωρών εργασίας.
3) Ότι λόγω των μεγάλων αποστάσεων από της κατοικίας των ιατρών του Ι.Κ.Α. μέχρι του τόπου εργασίας των - ιατρείων -, ούτοι δαπανώσι διά την μετάβασιν εις αυτόν και επιστροφής εξ αυτού χρόνον κυμαινόμενον μεταξύ 1 ½ το ολιγώτερον έως 3 και πλέον (δι’ όσους εξ αυτών κατοικούσιν εις απομεμακρυσμένας συνοικίας των Αθηνών) ωρών. Ούτω πως διά του χρόνου τούτου κινήσεως ή τρίωρος υπηρεσία των αποβαίνει περίπου εξάωρος και ισοδυναμεί προς διπλήν υπηρεσίαν.
4) Ότι ο υπηρετούντες εις απομεμακρυσμένα του κέντρου της πόλεως Αθηνών ιατρεία - Περιστέριον, Παγκράτιον κ.λ.π. - Αθηναίοι συνάδελφοι εργάζονται από μακρού ήδη χρόνου εκ περιτροπής διά τον λόγον της πλημμελούς συγκοινωνίας.
Το αυτό πρέπει να ισχύση και διά τους Πειραιείς και μάλιστα διά ένα επί πλέον λόγον, ότι ούτοι δικαιούνται στοργής ως υποστάντες τα δεινά του βομβαρδισμού.
5) Ότι εφ’ όσον ουδεμία στοιχειώδης ασφάλεια ζωής είναι δυνατόν να παρασχεθή υπό των ιθυνόντων, δεν πρέπει να ζητείται υπ’ αυτών και ο μέγιστος βαθμός αυτοθυσίας από τους ιατρούς του Υ/ματος Πειραιώς του Ι.Κ.Α. Η εκ περιτροπής εργασία από άποψιν κινδύνου είναι 50% ολιγώτερον επικίνδυνος της καθημερινής τοιαύτης. Δεδομένου ότι ουδεμία οικονομική ενίσχυσις παρεσχέθη ημίν μέχρι της σήμερον (πολεμικόν επίδομα) και η εκ περιτροπή εργασία αποτελεί ένδειξιν της προθυμίας και ανιδιοτελείας μας.
6) Ότι εις ιατρούς εργαζομένους παρά ετέρους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ως τω Σ.Π.Α.Π., Σ.Ε.Κ. κ.λ.π. όχι μόνον πολεμικόν επίδομα παρέχεται, αλλά και έκτακτος οικονομική ενίσχυσις. Ούτως οι ιατροί του Σ.Π.Α.Π. έλαβον τον παρελθόντα μήνα αποδοχάς κυμαινομένας μεταξύ 6 εκατομ. το ολιγώτερον έως 10 εκατομ. δραχμών και πλέον. Πλην τούτου οι ιατροί ούτοι λαμβάνουσιν ως γνωστόν τρόφιμα αρκετά, ενώ οι ιατροί του Ι.Κ.Α. σχεδόν τίποτα δεν λαμβάνουσιν.
7) Ότι δεν συντρέχει αποχρών λόγος διά καθημερινήν εργασίαν, διότι ούτε ιατρός τις του Ι.Κ.Α. παρεπονέθη μέχρι της σήμερον στον φόρτον εργασίας ούτε ησφαλισμένοι διεμαρτυρήθησαν δι’ ανεπάρκειαν της υγειονομικής υπηρεσίας.
8) Ότι, εάν υπάρχουσι κενά τινα εις τινας θέσεις ιατρών, ταύτα προέκυψαν εξ απομακρύνσεως ιατρών τινων ανηκόντων προηγουμένως εις την δύναμιν υγειονομικού προσωπικού του Υ/στήματος Πειραιώς του Ι.Κ.Α. Τα κενά ταύτα δύναται κάλλιστα η προϊσταμένη Αρχή του Ι.Κ.Α. να τα συμπληρώση δι’ άλλων ιατρών εκ του Υποκαταστήματος Αθηνών, εφ’ όσον νέοι διορισμοί δεν γίνονται.
Διά τα κενά δε ταύτα δεν δικαιολογείται καθημερινή εργασία των ιατρών.
9) Ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι του Υποκαταστήματος Πειραιώς εργάζονται ακόμη εκ περιτροπής και δεν παρετηρήθη η ανάγκη καθημερινής αυτών εργασίας.
Τούτο τονίζομεν ιδιαιτέρως διότι προ του βομβαρδισμού ούτοι ισχυρίζοντο ότι είχον φόρτον εργασίας και προσέφερον από έποψιν επιδόσεως περισσότερον των ιατρών.
10) Ότι επί τη βάσει πίνακος τον οποίον έχομεν εκπονήσει και τον οποίον επισυνάπτομεν αποδεικνύεται αναντιρρήτως η πλήρης επάρκεια των ιατρών του υποκαταστήματος Πειραιώς του Ι.Κ.Α. ως ούτοι σήμερον εκ περιτροπής εργάζονται.
11) Ότι είναι ανήθικον να επιδιώκηται εκβιαστικώ τω τρόπω άνευ σχεδόν αμοιβής εξαναγκασμός των ιατρών του Ι.Κ.Α. προς εργασίαν. Με μίαν οκκάν ελαιολάδου κατά μήνα πώς νοείται απόδοσις του ιατρού εις την εργασίαν του; Ούτε ενδιαφέρον εκ μέρους αυτού δύναται να υπάρξη [λέξη δυσανάγνωστη] ούτε αξιοπρέπεια δύναται να διατηρηθή.
Είναι εγκληματικόν να υποβιβάζηται ο ιατρός του Ι.Κ.Α. εις το επίπεδον κλητήρος, εγκληματικόν κατά της κοινωνίας, η οποία βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον επί των ανθρώπων των γραμμάτων, των εμψύχων δηλ. αξιών αυτής. Αδιαφορούντες διά αυτάς υποθάλπομεν τα κατωτέρω, αμφιβόλου ηθικής στοιχεία της χώρας μας και δημιουργούμεν την ασέβειαν προς τους νόμους και την περιφρόνησιν προς την τάξιν. Απόδειξις αυτού το σημερινόν κατάντημα της χώρας μας.


Passiflora, Flos passionis, Pasion Flower, το καθ’ ημάς κοινώς λεγόμενο «ρολόι» είναι ένα όμορφο φυτό από το οποίο παράγεται ένα ομοιοπαθητικό καταπραϋντικό φάρμακο. Η «Passiflorine είναι το φάρμακον της γυναικός. Φυτοθεραπευτική θεραπεία των συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών διαταραχών της ζωής της γυναικός. Κατά την εφηβικήν ηλικίαν. Κατά τας εμμήνους περιόδους. Κατά την κύησιν. Κατά την εμμηνόπαυσιν. Κατά τας ψευδομητρικάς παθήσεις. Μέσαι δόσεις: 1-2 κοχλιάρια του καφέ προ εκάστου γεύματος». Αναζητώντας στο διαδίκτυο βρήκα πολλά ξενόγλωσσα διαφημιστικά με το ίδιο εμπορικό όνομα. Αυτό που έχω στην συλλογή μου δεν υπάρχει.
Το ανέσυρα από αρχείο παλιού πειραιώτη γιατρού. Το παρόν έντυπο τυπώθηκε στο λιθογραφείο του C. A. CONTOGONIS.

                                                                                                                                                                                                 
*Δίφυλλο με γραμμένη την πρώτη σελίδα.

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ
Εμφαίνουσα την σύνθεσιν των Ιατρείων Περιθάλψεως Απόρων (Ι.Π.Α.)

1ον Ιατρείον Αγ. Βασιλείου
                           Κατ’ οίκον Παπάζογλου Ευστάθιος
Παθολόγοι         Εν Ιατρείω Σίμου Ελένη
                           Κατ’ οίκον Πασχάλης Παναγ.
Οφθαλμίατρος   Μόσχος Νικήτας
Χειρούργος        Ζαχαριάδης Βρασίδας
Μαιευτήρ           Ανδριωτάκης Χριστόφορος

Ελεγκτής Φραγκογιάννης Νικόλαος

2ον Ιατρείον Ευαγγελιστρίας
                           Ζωγράφος Σταύρος Κατ’ οίκον
Παθολόγοι         Εν Ιατρείω Μαραγκάκης Κων.
                           Κατ’ οίκον Δασκαλάκης Νικ.
Οφθαλμίατρος   Σφαλαγκάκος Δημ.
Χειρούργος        Λεούσης Παναγής
Μαιευτήρ           Λειβαδίτης Πέτρος

3ον Ιατρείον Αγ. Σοφίας
                           Κατ’ οίκον Δαββάκης Δάββος
Παθολόγοι         Εν Ιατρείω Βογιατζόπουλος Κων.
                           Κατ’ οίκον Μαντούβαλος Θεοδ.
Οφθαλμίατρος   Φλαμπουριάρη Ελένη
Χειρούργος        Δικαιάκος Παναγ.
Μαιευτήρ           Παπαδόπουλος Αριστ.

4ον Ιατρείον Ταμπουρίων
                           Κατ’ οίκον Μαντούβαλος Μιχ.
Παθολόγοι:        Εν Ιατρείω Δημητριάδης Γεωργ.
                           Κατ’ οίκον Παπαδόπουλος Προδ.
Οφθαλμίατρος   Μουστάκας Αντώνιος
Χειρούργος       Πετρούτσος Μάρκος
Μαιευτήρ          Βασιλειάδου Ανδρομάχη.

Ελεγκτής Φραγκογιάννης Δημοσθ.

* Μονόφυλλο γραμμένο και στις δύο πλευρές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 103
Εν Πειραιεί τη 23η Ιουλίου 1944.
Προς
Την Επιτροπήν Βομβοπλήκτων
Αθήνας
Προϋπολογισμός επίπλων και εξόδων μισθοδοσίας ιατρών και προσωπικού των 6 λαϊκών Ιατρείων του Πειραιώς ως κάτωθι:

Αον  Έπιπλα και σκεύη εγκαταστάσεως των ιατρείων των απαραιτήτων
1)  Καρέκλαι 12 δι’ έκαστον Χ 6 = 72 Χ 30 = 2.160.000
2)  Γραφεία κοινά 6 Χ 400.000.000 = 24.000.000
3)  Τραπέζια εξετάσεως 6 Χ 600.000.000 = 3.600.000
4)  Τράπεζαι χειρουργικαί Γυναικολογικαί
      6 Χ 800.000.000 = 4.800.000.000
5)  Τραπεζάκια μικρά οφθαλμολογικά
      6 Χ 200.000.000 = 1.200.000.000
6)  Τραπεζάκια μικρά του Πολυϊατρείου
      3 Χ 200.000.000 = 600.000.000
Διά τας ειδικότητας ωτορινολαρυγγολόγου, Φυματιολόγου, αφροδισιολόγου
7)  Νυπτήρες πλήρεις 6 Χ 250.000.000 = 1.500.000.000
8)  Κυτία γαζών μεταλ. 6 Χ 120.000.000 = 720.000.000
9)  Σύριγγες των 2 γραμ. πλήρεις
     6 Χ 10.000.000 = 60.000.000
10)  Σύριγγες μεγάλες των 1 γραμμαρίων
       6 Χ 20.000.000 = 120.000.000
11)  Λεκάνες νεφροειδείς εμαγιέ
        6 Χ 15.000.000 = 90.000.000
12)  Καμινέτα κοινά 6 Χ 12.000.000 = 72.000.000
13)  Κατσαρόλες βρασμού αλουμινίου
        6 Χ 15.000.000 = 90.000.000
14)  Μπλούζες ιατρών 6 Χ 6 36 - 3 των ειδικών του Πολυϊατρείου και 39 ιατροί
        39 Χ 80.000.000 = 2.880.000.000
15)  Πετσέτες ιατρών 6 Χ 12.000.000 = 72.000.000
16)  Κρεμάστρες 6 Χ 2.000.000 = 12.000.000
17)  Μελανοδοχεία κοινά πλήρη 6 Χ 4.000.000 = 24.000.000
18)  Κάδους γκουβάδες λευκοσιδηρούς
       6 Χ 15.000.000 = 90.000.000
19)  Σάροθρα 6 Χ 5.000.000 = 30.000.000
20)  Φαράσια 6 Χ 4.000.000 = 24.000.000
21)  σταγονομετρικά φιαλίδια
       6 Χ 12-72 Χ 2.000.000 = 144.000.000
22)  Βιβλία ασθενών 6 Χ 50.000.000 = 300.000.000
23)  Μπλοκ Συνταγών 6 Χ 10 = 60 Χ 1.000.000 = 60.000.000

Βον)  Μισθοί ιατρών και λοιπού προσωπικού ιατρείων.
1) ΙΑΤΡΟΙ 6 ιατρεία από 6 ιατρούς = 36 + 3 των ειδικοτήτων του Κεντρικού Πολυϊατρείου 39 Χ 150.000.000 = 5.850.000.000 μηνιαίως
2) ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ 6 Χ 100.000.000 = 600.000.000 μηνιαίως
3) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 6 Χ 90.000.000 = 450.000.000 μηνιαίως
4) ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 1 Χ 150.000.000 = 150.000.000 μηνιαίως
5) ΤΑΜΙΑΣ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
     1 Χ 130.000.000 = 130.000.000 μηνιαίως
6) ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ 1 Χ 110.000.000 = 110.000.000 μηνιαίως
7) ΚΛΗΤΗΡ 1 Χ 90.000.000 = 90.000.000 μηνιαίως
8) ΓΡΑΦΕΥΣ 1 Χ 100.000.000 = 100.000.000 μηνιαίως
9) ΕΝΟΙΚΙΑ ιατρείων 6 Χ 30.000.000 = 180.000.000 μηνιαίως

Γον )  Γενικά έξοδα των ιατρείων μηνιαίως προς συντήρησίν των
          6 Χ 200.000.000 = 1.200.000.000

Δον)  ΦΑΡΜΑΚΑ διά τους απόρους ασθενείς των ξένων φαρμάκων διά Συνταγών εκ του Ερυθρού Σταυρού. Των Ελληνικών πρέπει να υπάρχη ωρισμένον συνταγολόγιον με καθορισμένον αριθμόν απαραιτήτων συνταγών φαρμάκων Ελληνικής Συνταγολογίας και με βάσιν 20 συνταγών τουλάχιστον εις έκαστον ιατρείον ημερησίως και με βάσιν κατά μέσον όρον προς 2.000.000 εκάστη 6 Χ 20 = 120 - 240.000.000 ημερησίως διά φάρμακα και θα αυξάνουν αναλόγως με το νόμισμα.
Δεν αναφέρεται ποσόν δι’ επιστημονικά εργαλεία, των οποίων η εξεύρεσις και δύσκολος θα ήτο και πολυδάπανος, δεδομένου ότι οι διορισθησόμενοι ιατροί εις τα ως άνω ιατρεία θα προσκομίσουν τοιαύτα.

Μετά τιμής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΔΡΑΚ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ                              Π.ΛΕΟΥΣΗΣ

*Ο πόλεμος τελείωσε. Για την τήρηση της τάξης τα σωματεία έπρεπε να αναδιοργανωθούν και να καταρτίσουν νέα διοικητικά συμβούλια.
 Παραθέτω δύο ψηφοδέλτια της εκλογής διοικητικού και πειθαρχικού συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς της 11ης Μαρτίου και 14ης Σεπτεμβρίου του 1945.

     
          


         
       
                            
      

                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου