Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Τζάνειο Δημοτικό Νοσοκομείο Πειραιώς.


1942 - 1945. Τα έγγραφα της συλλογής μου.

 
                                                                               Γράφει ο Δημήτρης Κρασονικολάκης.


Έχω στην συλλογή μου ένα φάκελο με μερικά φύλλα χαρτιού από το κατοχικό αρχείο του Τζανείου Νοσοκομείου, τότε που ακόμα ήταν κάτω από την δικαιοδοσία του Δήμου Πειραιά. Είναι μόνο ένα μέρος 
από τα πολλά που κατείχα και που πέταξα όταν πριν από χρόνια έκανα εκκαθαρίσεις στα συρτάρια μου. Προσπάθησα να διαβάσω μερικά από αυτά αλλά δυσκολεύτηκα πολύ, επειδή ήταν χειρόγραφα τσαλακωμένα, με άστατους γραφικούς χαρακτήρες, γραμμένα στα περιθώρια και στα πλάγια.  
Ας μην ξεχνάμε ότι τότε το χαρτί ήταν δυσεύρετο, κακής ποιότητας, χοντρό ή πολύ λεπτό. Η αλληλογραφία, οι καταχωρήσεις, οι σημειώσεις και ό,τι άλλο, γραφόταν σε κάθε είδους χαρτιού που διέθετε η υπηρεσία ή μπορούσε να προμηθευτεί κάποιος.
Η γραφομηχανή χρησιμοποιόταν κυρίως για πιο επίσημα κείμενα ώστε να βγαίνουν και αντίγραφα.   
Αρχίζω με τον χαιρετισμό του γιατρού Δρακούλη Μαντούβαλου με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως Διευθυντού του Νοσοκομείου.

Ημερησία διαταγή της 16/12/1942
Προς
άπαν το προσωπικόν του Δημοτικού Ζαννείου Πειραιώς.
Αναλαμβάνων από σήμερον την διεύθυνσιν του Δημοτικού Ζαννείου Νοσοκομείου συνεπεία της υπ’ αριθ. πρωτ. 32/16-12-44 δημοτικής διοικήσεως  Πειραιώς καλώ άπαν το υπό τας διαταγάς προσωπικόν του Ιδρύματος όπως με συντρέξη εις το βαρύ έργον που μου ανετέθη προς καλυτέραν εξυπηρέτησιν των εν τω νοσοκομείω νοσηλευομένων τραυματιών και ασθενών και επαναδώσω εις πάντας τους νοσηλευομένους του πολυτιμωτέρου εκ των ανθρωπίνων αγαθών την υγείαν και την σύντομον τούτων απόδοσιν προς τας οικογενείας των, συνιστώ προς πάντας εργατικότητα ζήλον δραστηριότητα και προθυμίαν, υπακοήν και πιστήν εκτέλεσιν των διαταγών μου, διά την εκπλήρωσιν του ιερού σκοπού που πάντες αναλάβαμεν από τας σημερινάς σκληράς και τραγικάς της πατρίδος μας περιστάσεις –έργον είναι βαρύ και επίμονον αλλά με την καλήν θέλησιν και εργατικότητα και την πραγματικήν του προσωπικού συναδέλφωσιν και με τας  κατευθύνσεις που προσωπικώς σας ανέδειξα εν τη σημερινή πρωινήν συγκέντρωσιν θα ανταποκριθώμεν προς τα καθήκοντά μας και θα φανώμεν άξιοι της εμπιστοσύνης των προϊσταμένων μας και η πατρίς θα μας ευγνωμονεί.
Η Πειραϊκή κοινωνία από το σημερινόν προσωπικόν αναμένει την επάνοδον της παλαιάς του Ζαννείου Δημοτικού Νοσοκομείου Πειραιώς λειτουργίας. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Τζανείου Δημοτικού Νοσοκομείου το καλοκαίρι του 1943 ήταν ο Δήμαρχος Πειραιώς, ως πρόεδρος του Αδελφάτου, ο Δρακούλης Μαντούβαλος και ο Τ. Ψυχογυιός.

Εν Πειραιεί τη 15 Ιουνίου 1943. Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 19.6.1943 στα γραφεία του Νοσοκομείου. Υπογράφει ο δήμαρχος Σωτήριος Στρατήγης.
Στον φάκελο έχω επίσης ένα χειρόγραφο κείμενο γραμμένο στην μία πλευρά ενός φύλλου μεγάλου τετραδίου. Συνοδεύεται με δύο αντίτυπά του γραμμένα σε γραφομηχανή. Πρόκειται δηλαδή για το σχέδιο και τα επίσημα αντίγραφά του.

Κατάστασις αναγκαιούντος υλικού και τροφίμων του Τζανείου Νοσοκομείου.-
Νοσηλευτικόν
Κλίναι   50
Κουβέρτες   200
Σινδόνια   200
Προσόψια   200
Μαχαίρια   200
Πηρούνια   250
Κουτάλια   250
Στρώματα   200
Υποκάμισα   200
Εσώβρακα   200
Φανέλλες   300
Μπλούζαι Ιατρών   50

ΤΡΟΦΙΜΑ
Δύναμις προσωπικού   164
Δύναμις ασθενών   300
Έλαιον - Ζυμαρικά - Γάλα - Κρέας Κονσέρβες - Ιχθείς - Γεώμηλα - Όσπρια -
Ζάχαρις - Λίπος - Βενζίνη - Όρυζα - Καφέ - Κακάον - Τέιον - Αλάτι - Σαπούνι.-

Φαρμακευτικόν
Αλκοόλ - Πετρέλαιον - Βενζίνη - Λάμπες Λουξ - Πότασσα - ΚΡΕΖΙΛ - Φορμόλη - Ιώδιον - Γάζαι - Βαμβάκι.-

Υγειονομικόν αυτοκίνητον.

Μηνιαία επιχορήγησις 1.500.000.-

Εν Πειραιεί τη 16/12/44
ο Δ/ντής του Ν/μείου
Δρ. Μαντούβαλος

Συνεχίζω με την παρουσίαση ενός χειρόγραφου μονόφυλλου και των δύο αντιτύπων του γραμμένων σε γραφομηχανή. Το πρωτότυπο έχει συνταχθεί στην πίσω όψη ενός διάτρητου φύλλου αιτήσεως εγκρίσεως δαπάνης.
  
[Σφραγίδα]
ΤΖΑΝΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Δ/ΝΤΗΣ κ. ΕΥΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ

[Χειρόγραφο κείμενο]

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
απαραιτήτου υγειονομικού υλικού διά την λειτουργίαν
της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής.-
Λαβίδες Kocher   24
Λαβίδες Pean   24
Λαβίδες ανατομικαί
  μεγάλαι   6
  μικραί   6
Λαβίδες χειρουργικαί
  μεγάλαι   6
  μικραί   6
Κολπολαβίδες   6
Λαβίδες Jerheim   4
Λαβίδες Wertheim   12
Λαβίδες Jean Louis For   12
Λαβίδες Muset
              διπλοδοντωταί   4
              μονοδοντωταί   4
Κοιλιοδιαστολεύς   1
Άγκιστρα  Farabeuf   2 ζεύγη
Άγκιστρα  Roux   2 ζεύγη
Κολποδιαστολείς   2 ζεύγη
Μαχαιρίδια ευθέα   6
Μαχαιρίδια γαστρωτά   6
Ψαλίδια ευθέα   6
Ψαλίδια κυρτά   6
Συσκευαί  Trocar μικραί   2
Συσκευαί Trocar μεγάλαι   2
Συσκευή μεταγγίσεως   1
Βελονοκάτοχα   6
Βελόνες  Reverdin   4
Βελόνες  Decham   4
Λαβίδες Wider   4                             
Ψαλίς Dubois (Εμβρυοτόμος)   1
Άγκιστρον Braun   1                       
Πυελόμετρον   1                                
Συσκευή eφαρμογής ορού goutte á g".   1
Κουβάδες Ιατρείου   2                       
Μητρεγχύτης   1                            
Καθετήρες μετάλλινοι   3                  
Λαρυγγοσωλήνες   2                         
Ξέστρα θυριδωτά Νο 2
                             Νο 4
                             Νο 6,   6
Κυτία αποστειρώσεως   3                  
Νεφροειδή λεκανίδια   8                    
Τσαγερά διαφόρου μεγέθους   6         
Εμβρυουλκόν Tournier   2
Βασεοθρύπτης ή κρανιοθραύτης   1
Κηρία Hegar Νο 1-24 

Εν Πειραιεί τη 16η/12ου/-44

Ο Δ/ντής Ν/μείου
ΔΡ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ

Ο Δ/ντής της Κλινικής
ΕΥΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ

Ακολουθεί μία δέσμη καρφιτσωμένων εγγράφων με κοινό θέμα.
Ο διευθυντής του Τζανείου δατάσσει άμεση απογραφή και ζύγισμα όλων των υπαρχόντων στην αποθήκη Νοσοκομείου με παραβολή τους τα αντίστοιχα βιβλία. 
Το πρώτο χρονολογικά είναι χειρόγραφο μονόφυλλο.

Συνιστώ Επιτροπή. 21 - 1 – 45
Εκ του κ. Νικολάου Μακρή ως προέδρου και του εφέδρου υπιάτρου Ευσταθίου Διονυσίου και εφέδρου Ανθ/άτρου Ανδρωτάκη ως μελών ήτις συνερχομένη σήμερον την πρωΐαν θέλει προβεί εις την ζύγισιν όλων των τροφίμων των εν τη αποθήκη υπαρχόντων του Νοσοκομείου και θέλει παραβάλλει τα βιβλία εξαγωγής, εισαγωγής, τας υπαρχούσας μετά τον έλεγχον ελλείψεις, και διά τακτικού πρωτοκόλου συντεταγμένου εις τριπλούν θα αναγράψη όλας τας ποσότητας και είδη τροφίμων ως και τα είδη συσκευασίας τούτων ήτοι κενούς σάκους, κιβώτια ξύλινα χάρτινα κ.λ.π. και λεπτομερώς εν τοις πρωτοκόλοις θα αναφέρουν τας τυχόν υπαρχούσας ελλείψεις ή περισσεύματα κατ’  είδος.-
Ο κος Πρόεδρος της Επιτροπής υποδ/ντής του Νοσοκομείου κ. Ν. Μακρής θα κατάσχη τα άνω υποδεικνυόμενα βιβλία άτινα θα του είναι απαραίτητα διά τον έλεγχον ως και την μία κλείδα της αποθήκης τροφίμων μέχρις πέρατος του ελέγχου, όστις απαραιτήτως πρέπει να συντελεστή εντός της σήμερον.
Θα ζητήση (2) δύο τραυματιοφορείς διά την διευκόλυνσιν της εργασίας ταύτης.
 
Ο Δ/ντής του Νοσοκομείου
Δ. Μαντούβαλος

Προσωπικώς διά τον κον υποδντήν Ν. Μακρήν.

Το δεύτερο αποτελείται από δίφυλλα δακτυλογραφημένα έγγραφα εις τριπλούν. Είναι το πρωτόκολλο όπως το συνέταξαν οι απογραφείς. Δίπλα στην κάθε καταχώρηση που συμφωνεί με αυτά γράφεται η λέξη «Κανονικώς» αλλιώς σημειώνεται η διαφορά.
     
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΖΑΝΕΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
Καταμετρήσεως του εν τη αποθήκη τροφίμων υπάρχοντος παντίου υλικού.

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Επιτροπή αποτελουμένη εκ του Επιάτρου Νικ. Μακρή και των εφέδρων Υπιάτρου Ευσταθίου Διονυσίου και Ανθυπιάτρου Ανδριωτάκη Χριστοφόρου προέβη σήμερον κατόπιν διαταγής του κ. Διευθυντού του Νοσοκομείου εις την κατάσχεσιν των βιβλίων διαχειρήσεως και αιφνιδιαστικήν καταμέτρησιν των εν τη αποθήκη ειδών και προβάς εις τον σχετικόν έλεγχον, εύρεν αυτόν ως εξής.
1) Κονσέρβες κρέατος κιβώτια 13Χ60 =          780.-
2) Κονσέρβες κρέατος κιβώτια 1Χ56 =             56.- 
                                                            ........
                                                              836.-
Κονσέρβες κρέατος ακατάλληλες προς βρώσιν 25.-
                                                            ........                                       
                                Συνολικώς κονσέρβες  861 έδει να ήσαν 862
3) Τυριά τεμάχια μεγάλα 21                                         κανονικώς
4) Τυριά μικρά τεμάχια 7
5) Κακάο κυτία της 1 ½ λίμπρας ΝΟ 18 (27 λίμπρες)
6) Γάλα κυτία 200
7) Λουκάνικα μικρά των 2 λιμπρών τεμάχια 10
8) Χοιρινό κρέας των 2 λιμπρών κυτία 3
9) Μπέικον κυτία 3
10) Βενζίνη δοχεία 22 (γαλόνια 220)
11) Βενζίνη αλληλεγγύης δοχείον 10 οκ.
12) Πετρέλαιον βαρέλια μεγάλα 3
13) Πετρέλαιον βαρέλια μικρά 4 (έδει να ήσαν 5, δικαιολογείται το 5ον ως δανεισθέν εις τον αντιπρόσωπον της ΟΥΝΡΑ κ. Λούην
14) Άλευρον σάκκοι 3 οκ. 154
15) Άλευρον σόγιας οκ. 65 σάκκοι 2
16) Πατάτες ξηρές σάκκοι 4 διπλοί οκ. 114 ½
17) Γάλα κόνις σάκκοι 8 οκάδες 377, ευρέθησαν κατά τα βιβλία ότι έδει να ήσαν οκ. 137 220/400
18) Κορν - φλάουτ 20 οκ. 140 δράμ. (έδει να ήσαν 20 οκ. 235 δράμ.
19) Ζάκχαρις Υ.Κ.Π. οκ. 20
20) Ζάκχαρις σάκκοι 5 μεγάλοι 1 μικρός οκ. 180
21) Ρεβύθια οκ. 26 σάκκος 1 (έδει να ήσαν 23 οκ. 300 δρ.)
22) Ρεβύθια άχρηστα οκ. 51
23) Ντομάτα πελτές οκ. 31 (έδει να ήσαν 26 οκ. 300 δρ.)   
24) Μακαρόνια 24 ½ κιβώτια των 40 λιμπρών
25) Σάπων λευκός 116 οκ. 300 δράμ. σάκκοι 4 (έδει να ήσαν 119 οκ. 300 δρ.) 
24) Βακαλάος οκάδες 386
26) Βακαλάος παλαιός οκ. 15
27) Φασόλια οκ. 210, 300/400 σάκκοι 5
28) Έλαιον οκ. 97, 150/400
29) Έλαιον μούργα οκ. 12, 300/400
30) Τέιον 7 οκ. 350 δράμ. (έδει να ήτο 8 οκ. 57 δράμ.)
31) Όρυζα 2 ½ οκ. (έδει να ήτο 2,265/400)
32) Μακαρόνια κοφτό 2 ½ οκ. (έδει να ήτο 2,150/400)
33) Σιγάρα 55 κούτες των 100 σιγαρέτων
34) Σιγάρα 41 κυτία των 20 σιγαρέτων
35) Φάβα μπιζέλι οκ. 46
36) Μπιζέλια οκ. 12 ½ (έδει να ήσαν 12 οκ.)
37) Όρυζα 352 ½
38) Μπισκότα κυτία 27
39) Πατάτες κυτία της μιάς λίμπρας και 12 ουγγιών Νο 20
40) Ζάκχαρις οκ. 390
41) Φασόλια 616 οκ. (έδει να ήσαν 621)
42) Άσπρα γογγύλια κυτία 19
43) Σοκολάτα κόνις 5 κυτία των 5 λιμπρών έκαστον
44) Λίπος 142 οκ. 250 δρ. (έδει να ήτο 144 οκ. 250 δρ.)
45) Κορν-φλάουτ κυτία 15 της μιάς λίμπρας έκαστον
46) Βούρτσες πατώματος Νο 6 (έδει να ήσαν 7)
47) Δίσκος υέλινος Νο 1
48) Πιατέλα πορσελάνης Νο 1  
49) Φλυτζάνια τσαγιού Νο 4
50) Αμπαζούρ υάλινα λευκά Νο 30
51) Πιάτα πορσελάνης ΝΟ 33
52) Ραδιόφωνα 5 τύπου "ΕΛΒΙΡΑ" 3, "ΕΜΕΡΣΟΝ" 1, "ΣΙΕΡΡΑ" 1, (εις τα βιβλία υπάρχουν χρεωμένα 4 μόνον)
53) Γραμμόφωνα Νο 2 (εις τα βιβλία υπάρχει ένα χρεωμένον)
54) Μεγάφωνον Νο 1
55) Φιάλαι κονιάκ ½ οκ. 2
56) Γκαζιέρες αεριόφωτος 2 μικραί (εις τα βιβλία υπάρχουν χρεωμέναι 1 μεγάλη και μία μικρά)
57) Λαμπτήρες ηλεκτρικοί των 100 Βατ (μπαγιονέτ) Νο 7
58) Λαμπτήρες ηλεκτρικοί των   75 Βατ βυδωτές 15 (έδει να ήσαν 16)
59) Λαμπτήρες ηλεκτρικοί των     3 Βατ Νο 21
60) Λαμπτήρες ηλεκτρικοί των   40 Βατ Νο 8
61) Λαμπτήρες ηλεκτρικοί των   25 Βατ Νο 3 (έδει να ήσαν 1)  
62) Λαμπτήρες ηλεκτρικοί των   10 Βατ μπαγιονέτ Νο 51 (έδει να ήσαν 52)
63) Μαργαρίνη των 2 λιμπρών κυτίον 1
64) Σπίρτα κυτία 190 (έδει να ήσαν 188)
65) Σάκκοι κενοί 73
66) Τενεκέδες κενοί μετά βίδας 7
67) Τενεκέδες κενοί άνευ βίδας 21
68) Κλειδαριές 14 (έδει να ήσαν 13)
69) Μεντεσέδες 49 (έδει να ήσαν 50)
70) Καθίσματα ξύλινα δύο
71) Γραφείον 1 με μουσαμά
72) Συρτάκια 22
73) Είς δίσκος μικρός χάλκινος
74) Σαπούνια αντισηπτικά 7
75) Δύο κουτιά βίδες
76) Δέκα επιστόμια κλειδαριών
77) Μία πλάστιγξ μετά σταθμών
78) Σαπουνάκια Λάιφ-Μπόι Νο 702 (έδει να ήσαν 699)

Κατά τον ενεργηθέντα έλεγχον παρετηρήθη ανωμαλία εις την τήρησιν των βιβλίων της διαχειρήσεως μη όντων καταχωρημένων πολλών ειδών εις διαφόρους ημερομηνίας και ούτω ηναγκάσθημεν να ελέγχωμεν 
και εκ των αποδείξεων.

Εν Πειραιεί τη 21 Ιανουαρίου 1945

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 [Υπογραφή]                                               [Δύο υπογραφές]


Μία οκά υποδιαιρούνταν σε 400 δράμια.
Για τα στερεά 1 οκά =1.282 γραμμάρια. 1 δράμι=3,205 γραμμάρια.
Για τα υγρά 1 οκά =1.280 γραμμάρια.  1 δράμι=3,200 γραμμάρια.

Το τρίτο χρονολογικά είναι μισό φύλλο δακτυλογραφημένου λεπτού χαρτιού. Περιέχει την επίσημη υποβολή του πρωτοκόλλου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΖΑΝΕΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δ.Υ.
Εν Πειραιεί τη 22 Ιανουαρίου 1945.
Ο
Επίατρος Μακρής Νικάλαος
Προς
Την Διεύθυνσιν του Τζανείου Νοσοκομείου
ΕΝΤΑΥΘΑ

"Υποβολή Πρωτοκόλλου
Καταμετρηθέντος υλικού"

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω συνημμένως πρωτόκολλον καταμετρήσεως του εν τη αποθήκη υπάρχοντος παντίου υλικού εις εκτέλεσιν Υμετέρας διαταγής.

Άφησα για το τέλος δεκαπέντε φύλλα κομμένου χαρτιού διαστάσεων 21,5Χ29, ροζ χρώματος (δακτυλογραφημένα στην μία όψη), ενωμένα με δύο σκουριασμένες καρφίτσες. Το κείμενο συνέταξαν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Τζανείου Δημοτικού Νοσοκομείου. Είναι ο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 1942/1943  1943/1944.
Δεν θα πολυασχοληθώ με αυτό, είναι μία παλιά υπόθεση λογιστικού - ταμειακού χαρακτήρα. Θα αναφέρω μόνο τα «έσοδα περιουσίας, πρόσοδοι εξ ακινήτου περιουσίας» για να δούμε ποιά κτήματα ανήκαν από δωρεές στο Νοσοκομείο.


1 Μισθώματα Ξενοδοχείου "ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ"        3.805.494.-   11.218.370.-
2 Μισθώματα Ξενοδοχείου "ΑΝΑΤΟΛΗ"                 806.512.-     3.629.334.-
3 Μισθώματα ακινήτου οδού Λουδοβίκου 8           262.080.-     1.320.560.-
4 Μισθώματα οδού Αθηνών 6                                  -               534.000.-
5 Μισθώματα μάνδρας Αφεντούλη 6 & Ζαννή            -               132.000.-
6 Μισθώματα ακινήτου οδού Ευεργετών                   -                   -

   Σύνολον                                                    4.874.086.-   16.834.264.-

Το Νοσοκομείο θεμελειώθηκε στις 24 Ιουλίου 1866 από τον δήμαρχο Δημήτριο Μουτζόπουλο.
Λειτούργησε στα 1868. Τότε το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ονομαστεί Τσάνειον (;) Νοσοκομείον και να φτιαχτεί μία επιγραφή που να αναφέρει τα εξής: «Τσάνειον Νοσοκομείον ιδρυθέν το σωτήριον έτος 1868 τη γενναία του φιλοπάτριδος και αειμνήστου Νικήτα Τζάννε προσφορά δημαρχεύοντος του δημάρχου Πειραιέων Δημητρίου Μουτσοπούλου».
Η σημερινή επιγραφή αναφέρει: «Τζάνειον Νοσοκομείον/ Ανεγερθέν επί δημάρχου Πειραιώς/ Δημητρίου Μουτσοπούλου/ 1866 – 1873».
Την επόμενη χρονιά με την 343 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου της 2.9.1869 διορίστηκε το πρώτο Αδελφάτο. Ισόβιο μέλος ήταν η Ελένη Ζάνη, σύζυγος του ευεργέτη Νικήτα Ζάνη (1801-1864), όπως και οι Νικόλαος Μελετόπουλος, Ιωάννης Σέρρος, Αναστάσιος Ραυτόπουλος και Τρύφων Μουτζόπουλος. Μέλος, ο Ιωάννης Χατζηκυριάκος και επίτιμο ο Πέτρος Ομηρίδης.
Η σφραγίδα στα 1943 ήταν στρογγυλή με την ένδειξη ΖΑΝΕΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ. Η λέξη ΠΕΙΡΑΙΩΣ βρισκόταν στην βάση χωριστά. Στο κέντρο, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και το σήμα του σταυρού.
Στα 1945 είχαμε άλλη ποικιλία, ΖΑΝΕΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Στο κέντρο, αριστερά ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, με την μορφή του αρχαίου ιατρού στραμμένη αριστερά.
Πολύ αργότερα, επί Γεωργίου Ανδριανόπουλου, το νοσοκομείο εντάχθηκε στο Υπουργείο Υγείας ως Ν.Π.Δ.Δ. (ΝΔ 2592/1953), ΦΕΚ 254/Α/1953. Η κατεδάφιση του παλαιού κτηρίου έγινε στα 1965, εγκαινιάστηκε στα 1971.

21 Φεβρουαρίου 1945. Η διοίκηση του Ζανείου απαντά σε έγγραφο της Κυθηραϊκής Αδελφότητος Πειραιώς - Αθηνών. Για την υπογραφή, ο δήμαρχος Παύλος Ντεντιδάκης. Τα διαχρονικά προβλήματα στον τομέα της υγείας, οι κακουχίες του πολέμου, της κατοχής και του λίγο μετά, με την υποβαθμισμένη λειτουργία του Νοσοκομείου, την έλλειψη φαρμάκων, το δυσεύρετο των υλικών και την έξαρση των ασθενειών, συνετέλεσαν να διαμαρτυρηθεί μία μερίδα κόσμου για άδικες ανθρώπινες απώλειες. Ίσως όμως και να μην ήταν αληθινοί οι ισχυρισμοί, ο χαμός κάθε προσφιλούς προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο φέρνει την απόγνωση και ρίχνεται εύκολα η κατηγορία ότι φταίνε οι γιατροί..


 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου