Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Βούρλα - Τρούμπα.


Κανονισμοί λειτουργίας των πειραϊκών οίκων ανοχής.


                                                                                  Γράφει ο Δημήτρης Κρασονικολάκης.


Βούρλα, Τρούμπα, «οίκοι ανοχής», κόκκινα φανάρια.. λέξεις πειραιώτικες για τον «υπό έλεγχον κοινόν έρωτα» που ηλεκτρίζουν την φαντασία.
Ελάχιστες οι ειδικές μελέτες αλλά δεκάδες τα άρθρα και οι αναφορές σε βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες. Το θέμα, παρά τα χρόνια που κύλησαν και οι πρωταγωνιστές, «κοινές γυναίκες», υπάλληλοι, όργανα της τάξης, πελάτες, θαμώνες, έχουν φύγει ή μεγαλώσει αρκετά, συνεχίζει να γοητεύει.
Οι μνήμες πολλές, οι καταγραφές γεγονότων και προσωπικών εμπειριών ατέλειωτες, άλλοτε υπερβολικές, τις περισσότερες φορές ατελείς και συγκεχυμένες.
Εκείνο που δεν έχει δημοσιευθεί όμως - γιατί δεν βρέθηκε στη διάθεση της έρευνας; - είναι το βασικότερο, το πλαίσιο λειτουργίας τους, οι διατάξεις του νόμου που ρύθμιζαν τις λεπτομέρειες της ύπαρξής τους.
Είναι αλήθεια ότι και τότε τα Αστυνομικά Τμήματα της πόλης στεγάζονταν σε παραχωρημένα ή ενοικιαζόμενα κτήρια. Το πέρασμα του χρόνου, οι διαρκείς μετακομίσεις τους, τα νέα δεδομένα, τοποθετούσαν τα παλαιότερα έγγραφα στην άκρη, σε φακέλους, σε ντουλάπες, μετά στο αρχείο κάποιου υπογείου. Ακολούθησε η καταστροφή από υγρασία, το φάγωμα από ποντίκια, το σκίσιμο, το πέταμα στα σκουπίδια, το κάψιμο. Σύγχρονες μέθοδοι είναι η πολτοποίηση με σκοπό την ανακύκλωση  και ο καταστροφέας χαρτιού...
Ελάχιστα γλύτωσαν - κυρίως από εκείνους που χρόνια πριν πουλούσαν το χαρτί με το κιλό και που στο τέλος κάποιο έμπειρο μάτι αναγνώρισε ότι κάτι τέτοια αξίζουν στην συλλεκτική αγορά - οπότε κατέληξαν σε παλαιοβιβλιοπώλες και εμπόρους παλαιών ειδών. Το γράφω επειδή το ξέρω από μαρτυρίες φίλων.
Εδώ και καιρό έχω στη συλλογή μου μερικά κιτρινισμένα και φαγωμένα στις άκρες έγγραφα. Μεταξύ αυτών και διάφορα αστυνομικού περιεχομένου.
Προς το παρόν ενδιαφέρει να αντιγράψω και να διαβάσετε για πρώτη φορά το στοιχειώδες κείμενο του 1924 που προσδιόριζε τη σχέση των κοινών γυναικών ή των διευθυντριών των οίκων ανοχής στα Βούρλα με τους πελάτες και το ηθικό μέρος, το δημόσιο αίσθημα.
 
Η Αστυνομική Διάταξις αριθμός 35 από 18-11-1924 είχε τον τίτλο: «Περί λειτουργίας οίκων ανοχής «Βούρλων» και υποχρεώσεων κοινών γυναικών και Διευθυντριών».

Α΄ Υποχρεώσεις και καθήκοντα κοινών γυναικών.

α΄) Αι κοιναί γυναίκες υποχρεούνται:
1) Να προσέρχωνται δις της εβδομάδος προς ιατρικήν εξέτασιν κατά τας οριζομένας υπό της Υγειονομικής υπηρεσίας ημέρας και ώρας.
2) Να επιδεικνύωσιν εις τα εντεταλμένα όργανα της υπηρεσίας το βιβλίον της ιατρικής αυτών εξετάσεως καθώς και εις πάντα επισκέπτην.
3) Οσάκις αισθανθώσιν ή υποπτευθώσιν εκδήλωσίν τινα αφροδισίου νοσήματος να προστρέξωσιν αμέσως εις ιατρόν ή ειδικόν νοσοκομείον, να εξετάζωσι δε και να αρνώνται να δέχωνται πάντα επισκέπτην όστις παρουσιάζει υπόπτους εκδηλώσεις αφροδισίου νοσήματος.
4) Να δεικνύωσιν καλήν συμπεριφοράν ως και εξωτερικήν εμφάνισιν κατά τας ώρας της ελευθέρας αυτών κυκλοφορίας  εν τη πόλει.
β΄) Εις τα κοινάς γυναίκας απαγορεύεται:
1) Να δέχωνται νέους ηλικίας κατωτέρας των 18 ετών.
2) Να δέχωνται επισκέπτην όταν έχωσιν τα έμμηνα αυτών ή εκδήλωσιν αφροδισίου νοσήματος.
3) Να δέχωνται ή να αποκρύπτωσι ή οπωσδήποτε διευκολύνωσι την απόκρυψιν ή παραμονήν εντός του δωματίου των παντός προσώπου (εκτός του προσωπικού) μετά το κλείσιμον του οίκου, κατά την υπό της Αστυνομίας ωρισμένην ώραν.
4) Να παραμένωσι εκτός των οικιών άνευ αδείας της υπηρεσίας πέραν της 9ης μ.μ. ώρας.
5) Να περιφέρωνται εν τη πόλει κατά μεγάλας ομάδας  και να σταθμεύωσιν προ των σχολείων, λυκείων και λοιπών εκπαιδευτηρίων σιδηροδρομικών σταθμών και Εκκλησιών.

Β΄. Υποχρεώσεις και καθήκοντα Διευθυντριών.

α΄) Αι Διευθύντριαι υποχρεούνται:
1) Να διατηρώσιν εν καλή καταστάσει πάντα τα έπιπλα και σκεύη ως και τα παρεχόμενα προς ενοικίασιν δωμάτια μετ’ επίπλων, να φροντίζωσι δε περί καθαριότητος του οικήματος μαγειρείων αποχωρητηρίων και καφφενείων.
2) Να επιμελώνται περί της τακτικής και ανελλειπούς ιατρικής εξετάσεως των εν τοις καταστήμασι διαιτωμένων γυναικών, φροντίζουσαι δι’ ιδίων δαπανών περί της ιατρικής υπηρεσίας δια την εξέτασιν των γυναικών και να μεριμνώσι ώστε αύται να εφαρμόζωσι πάντα τα υπό της υγειονομικής υπηρεσίας υποδεικνυόμενα προφυλακτικά μέτρα.
3) Να μεριμνώσιν δια την απολύμανσιν κάθ’ έκαστον μήνα δι’ απολυμαντικού κλιβάνου των κλινοσκεπασμάτων και λοιπών ενδυμάτων γυναικών.
4) Να παρέχωσι προθύμως εις τα εντεταλμένα όργανα της υπηρεσίας πάσαν ζητηθησόμενην πληροφορίαν.
5) Να μεριμνώσι περί της τάξεως και ησυχίας των οίκων εν συνεννοήσει μετά των οργάνων της τάξεως.
6) Να αναφέρωσιν αυθημερόν εις την Αστυνομικήν και Υγειονομικήν υπηρεσίαν την εν των οίκων λάθρα αποχώρησιν γυναικός τινος.
7) Να διατηρώσιν εν ιδιαιτέρω ερμαρίω υπευθύνως πάντα τα υπό της Υγειονομικής υπηρεσίας υποδεικνυόμενα αντισηπτικά και προφυλακτικά φάρμακα, άτινα θα παρέχωσι κατά μικράς ποσότητας εις εκάστην εν τω οίκω διαιτωμένην γυναίκα.
8) Να μεταφέρωσιν ιδίαις δαπάναις τας πασχούσας κοινάς γυναίκας εις το Νοσοκομείον Ανδρέου Συγγρού προς νοσηλείαν και να επαναφέρωσιν αυτάς μετά την έξοδον αυτών εκ του Νοσοκομείου, η μεταφορά δε πρέπει να γίνηται δια κλειστών αμαξών ή αυτοκινήτων.
9) Να ιδρύωσιν ιδίαις δαπάναις νοσηλευτήριον δια τας παθολογικώς πασχούσας και ιατρείον προς εξέτασιν των κοινών γυναικών μεθ’ όλων των απαραιτήτων εργαλείων και εγκαταστάσεων άς θα υποδείξη ο υγειονομικός επιθεωρητής των αφροδισίων νόσων. 
10) Να ιδρύωσιν εστιατόριον και καφφενεία δια τας γυναίκας άτινα θα διατιμηθώσιν. 11) Να παρέχωσιν εις εκάστην γυναίκα έν δωμάτιον επιπλωμένον δια των απαραιτήτων επίπλων, μιάς κλίνης σιδηράς μετά κλινοστρωμνής, προσκεφαλαίων, σινδονίων και κλινοσκεπασμάτων, ενός νιπτήρος τοίχου, μιάς τραπέζης και δύο καθισμάτων ως και απαραίτητα είδη καθαριότητος του δωματίου πλην των δι’ ατομική χρήσιν της γυναικός τοιούτων, αντί ημερησίου ενοικίου μη υπερβαίνοντος τας 25 δραχμάς.
12) Εντός τριών μηνών από της ενάρξεως της λειτουργίας του οίκου οφείλωσι να εκτελέσωσι απάσας τας επισκευάς των δωματίων, ήτοι υδροχρωματισμούς, ελαιοχρωματισμούς, επισκευήν δαπέδων και επίστρωσιν αυτών δια μουσαμά, εγκαταστάσεις ιατρείου, νοσηλευτηρίου, εστιατορίου, μαγειρείου, κ.λ.π.
β΄) Εις τας Διευθυντρίας απαγορεύεται:
1) Να δέχωνται εις τους οίκους αυτών γυναίκας άνευ αδείας της εντεταλμένης υπηρεσίας ως και γυναίκας μη χαρακτηρισθείσας υπό της Κεντρικής Επιτροπής του Νόμου 3032.
2) Να δέχωνται εις τον οίκον αυτών νέους ηλικίας κατωτέρας των 18 ετών ως και να διατηρώσι εντός των οίκων παίδας οιασδήποτε ηλικίας.
3) Να προσλαμβάνωσιν εις την υπηρεσίαν αυτών παίδας ανηλίκους και γυναίκας κάτω των 40 ετών.
4) Να παρατείνωσι την λειτουργίαν των οίκων πέραν 11 μ.μ. τον χειμώνα (από 1 8)βρίου μέχρι 31 Μαρτίου) και πέραν της 12ης το θέρος (από 1ης Απριλίου – 30 Σ)βρίου) ως και να δέχωνται μετά το κλείσιμον των οίκων, ή να αποκρύπτωσι ή και να διευκολύνωσι την απόκρυψιν οιουδήποτε επισκέπτου.
5) Να πωλώσιν ή να διευκολύνωσιν την εντός των οίκων εισαγωγήν και πώλησιν οινοπνευματωδών ποτών, (ούζο, ρακί, οίνον και εν γένει παν μεθυστικόν ποτόν), ναρκωτικών (όπιον, χασίζι, μορφίνην, κοκαΐνην, ηρωΐνην, αιθέρα, κ.λ.π.).

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Απαγορεύεται η παραμονή παντός προσώπου εντός των καταστημάτων μετά το κλείσιμον αυτών.
2) Απαγορεύεται η συνοίκησις μετά κοινών γυναικών των μητέρων, αδελφών και συγγενών και ανηλίκων.
3) Πας εισερχόμενος υποβάλλεται εις ιατρικήν εξέτασιν δι’ αφροδίσιον νόσημα υπό του εντεταλμένου προσώπου, απαγορευομένης της εισόδου τούτου εις τους οίκους όταν φέρη καταφανείς εκδηλώσεις αφροδισίου νοσήματος.
4) Η ειδοποίησις δια το κλείσιμον των καταστημάτων θα γίνηται δια κώδωνος σημαίνοντος δίς 10 λεπτά προ της ωρισμένης ώρας και 10 μετά ταύτην. Πάσα παράβασις των ανωτέρω διατάξεων διώκεται κι τιμωρείται κατά τον νόμον 3032 περί ασέμνων γυναικών και οίκων ανοχής ως και κατά τα άρθρα 571, 650, 660 και 697 του Ποινικού Νόμου αναλόγως και εφ’ όσον περί εκάστου τούτων προβλέπονται.
Όσον αφορά δε τας κοινάς γυναίκας η ακριβής τήρησις παρ’ αυτών των ανωτέρω διατάξεων δύνανται να προκαλέσωσιν την υπό της Κεντρικής επιτροπής μετάταξιν τούτων εις την κατηγορίαν των ελευθερίων γυναικών εν ω αντιστρόφως η μη συμμόρφωσις θέλει έχει ως συνέπειαν την υπό του Νόμου προβλεπομένην τιμωρίαν αυτών.
Η εκτέλεσις της παρούσης ής η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς της ανατίθεται εις το Τμήμα Ηθών.

Πέρασαν χρόνια. Οι οίκοι ανοχής στα Βούρλα (ο χώρος παραχωρήθηκε στα 1873, χτίστηκαν από τον εργολάβο Νικόλαο Μπόμπολα, επίσημη λειτουργία από το 1876 μέχρι τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, στεγάζονταν μεταξύ των οδών Δογάνη - Εθνικής Αντιστάσεως, πρώην Κανελλοπούλου - Ψαρρών και Σωκράτους) έκλεισαν, οι οίκοι μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Τρούμπας.
Στα 1954 κρίθηκε σκόπιμο να καταρτισθεί ο «Κώδιξ νέων Αστυνομικών Διατάξεων της Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς».
Τυπώθηκε τον επόμενο χρόνο (Πειραιεύς 1955) «Εκ του τυπογραφείου Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Υπηρεσιών». Τον έχω στη συλλογή μου.
Η Αστυνομική Διάταξη αριθμός 49 αναφέρεται «Περί οίκων ανοχής και κοινών γυναικών».

Εν Πειραιεί σήμερον την 4ην του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 1954, ημείς ο Διευθυντής της Αστυνομίας Πειραιώς, Σπυρίδων Πολιτόπουλος, Αστυν. Δ]τής Α΄, αποβλέποντες εις την πρόληψιν μεταδόσεως αφροδισίων νοσημάτων, έχοντες υπ’ όψιν τον Ν. 3032|922 «περί των μέτρων προς καταπολέμησιν των αφροδισίων νοσημάτων, ως και περί ασέμνων γυναικών, τα άρθρα 2, 122 και 123 του Νόμου 4971]1931 «περί Οργανισμού του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων», το άρθρον 37 του από 9-10-1926 Δ]τος «περί κανονισμού του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων» ως εκωδικοποιήθη και εκυρώθη δια του άρθρου 8 του Νόμου 1001]43 και την υπ’ αριθ. 3949)184)4 από 3-5-54 Δ]γήν Υπουργείου Εσωτερικών,
Δ ι α τ ά σ σ ο μ ε ν
Άρθρον 1ον
ΟΙΚΟΙ ΑΝΟΧΗΣ
Προς σύστασιν οίκου ανοχής απαιτείται άδεια της Επιτροπής της προβλεπομένης υπό του άρθρου 1 του από 19 Απριλίου 1923 Β. Δ. «Περί τοπικών Επιτροπών και ληπτέων μέτρων, προς εφαρμογήν του Νόμου 3032 «περί ασέμνων γυναικών κ.λ.π.».
Οι οίκοι ανοχής διευθύνονται μόνον υπό γυναικών, ηλικίας ουχί κατωτέρας των 40 ετών, απαγορευομένης απολύτως εις άρρενα πρόσωπα της εντός των οίκων ανοχής κατοικίας ή παροχής οιασδήποτε υπηρεσίας εν αυτοίς.
Άρθρον 2ον
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ
α΄) Αι Διευθύντριαι υποχρεούνται:
1) Να διατηρώσιν εν καλή καταστάσει πάντα τα έπιπλα και σκεύη, ως και τα παρεχόμενα προς ενοικίασιν δωμάτια μετ’ επίπλων, να φροντίζωσι δε περί της καθαριότητος του οικήματος, μαγειρείων, αποχωρητηρίων και καφενείων.
2) Να επιμελώνται περί της τακτικής και ανελλιπούς ιατρικής εξετάσεως των, εν τοις καταστήμασι, διαιτωμένων γυναικών, φροντίζουσαι δι’ ιδίων δαπανών περί της ιατρικής υπηρεσίας δια την εξέτασιν των γυναικών, και να μεριμνώσιν, ώστε αύται να εφαρμόζωσιν πάντα τα υπό της Υγειονομικής Υπηρεσίας υποδεικνυόμενα προφυλακτικά μέτρα.
3) Να μεριμνώσι δια την απολύμανσιν κάθ’ έκαστον μήνα δι’ απολυμαντικού κλιβάνου, των κλινοσκεπασμάτων και λοιπών ενδυμάτων των γυναικών.
4) Να παρέχωσι προθύμως, εις τα εντεταλμένα όργανα της υπηρεσίας, πάσαν ζητηθησομένην πληροφορίαν.
5) Να μεριμνώσι περί της τάξεως και ησυχίας των οίκων, εν συνεννοήσει μετά των οργάνων της τάξεως.
6) Να αναφέρωσιν αυθημερόν εις την Αστυνομικήν και Υγειονομικήν υπηρεσίαν την εν των οίκων λάθρα αποχώρησιν γυναικός τινος.
7) Να διατηρώσιν εν ιδιαιτέρω ερμαρίω, πάντα τα υπό της Υγειον. Υπηρεσίας υποδεικνυόμενα αντισηπτικά και προφυλακτικά φάρμακα, άτινα θα παρέχωσι κατά μικράς ποσότητας εις εκάστην εν τω οίκω διαιτωμένην γυναίκα.
8) Να μεταφέρωσιν ιδίαις δαπάναις τας πασχούσας κοινάς γυναίκας εις το Ν]μείον Ανδρέου Συγγρού προς νοσηλείαν ή να επαναφέρωσιν αυτάς μετά την έξοδον αυτών εκ του Ν]μείου, η μεταφορά δε πρέπει να γίνηται δια κλειστών αμαξών ή αυτοκινήτων.
9) Να ιδρύωσιν ιδίαις δαπάναις νοσηλευτήριον δια τας παθολογικώς πασχούσας και ιατρείον προς εξέτασιν των κοινών γυναικών, μεθ’ όλων των απαραιτήτων εργαλείων και εγκαταστάσεων, ας θα υποδείξη ο Υγειονομικός Επιθεωρητής των αφροδισίων νόσων. 
10) Να ιδρύωσιν εστιατόριον και καφενεία δια τας γυναίκας, των οποίων τα είδη υπόκεινται εις διατίμησιν.
11) Να παρέχωσιν εις εκάστην γυναίκα έν δωμάτιον επιπλωμένον δια των απαραιτήτων επίπλων, μιάς κλίνης σιδηράς μετά κλινοστρωμνής, προσκεφαλαίων σινδόνων και κλινοσκεπασμάτων, ενός νιπτήρος τοίχου, μικράς τραπέζης και δύο καθισμάτων, ως και απαραίτητα είδη καθαριότητος του δωματίου, πλην των δι’ ατομικήν χρήσιν της γυναικός τοιούτων, αντί ημερησίου ενοικίου μη υπερβαίνοντος τας 25 δραχμάς.
12) Εντός τριών μηνών από της ενάρξεως της λειτουργίας του οίκου, οφείλωσι να εκτελέσωσι πάσας τας επισκευάς των δωματίων, ήτοι: υδροχρωματισμούς, ελαιοχρωματισμούς  επισκευήν δαπέδων και επίστρωσιν αυτών δια μουσαμά, εγκαταστάσεις ιατρείου, νοσηλευτηρίου, εστιατορίου κ.λ.π.
Άρθρον 3ον
β΄) Εις τας Διευθυντρίας απαγορεύεται:
1) Να δέχωνται εις τους οίκους αυτών γυναίκας άνευ αδείας της εντεταλμένης υπηρεσίας, ως και γυναίκας μη χαρακτηρισθείσας υπό της Κεντρικής Επιτροπής του Νόμου 3032.
2) Να δέχωνται εις τον οίκον αυτών νέους ηλικίας κατωτέρας των 18 ετών, ως και να διατηρώσιν εντός των οίκων παίδας οιασδήποτε ηλικίας.
3) Να προσλαμβάνωσιν εις την υπηρεσίαν αυτών παίδας ανηλίκους και γυναίκας κάτω των 40 ετών.
4) Να παρατείνωσιν την λειτουργίαν των οίκων πέραν 11ης μ.μ. τον χειμώνα (από 1ης Ο]βρίου μέχρι 31ης Μαρτίου) και πέραν της 12ης το θέρος (από 1ης Απριλίου μέχρι 30ής Σ]βρίου) ως και να δέχωνται μετά το κλείσιμον των οίκων ή να αποκρύπτωσιν ή και να διευκολύνωσι την απόκρυψιν οιουδήποτε επισκέπτου.
5) Να πωλώσι ή να διευκολύνωσιν την εντός των οίκων εισαγωγήν και πώλησιν οινοπνευματωδών ποτών (ούζο, ρακί, οίνον και εν γένει παν μεθυστικόν ποτόν), και ναρκωτικών (όπιον, χασίσι, μορφίνην, κοκαΐνην, ηρωΐνην, αιθέρα, κ.λ.π.).
Άρθρον 4ον
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Απαγορεύεται εις τας ασέμνους γυναίκας (ελευθερίας και κοινάς) ως και τας εφωδιαζόμενας δι’ ειδικών βιβλιαρίων υγείας, να περιφέρωνται ή να ίστανται είτε καθ’ ομάδας, είτε κατά μόνας, προς άγραν πελατών, εις τας οδούς της πόλεως, πλατείας, προ των Σχολείων και εκπαιδευτηρίων εν γένει, εκκλησιών, σιδηροδρομικών σταθμών και άλλους δημοσίους τόπους, ως και να συμπεριφέρωνται απρεπώς εις τα μέρη ταύτα.
Ωσαύτως απαγορεύεται εις αυτάς να εισέρχωνται, ως και να συχνάζωσιν εις κοσμικάς ή λαϊκάς ταβέρνας, ζυθοπωλεία, ζυθεστιατόρια και δημόσια εν γένει κέντρα κατά τρόπον προκλητικόν, προς τον σκοπόν της άγρας πελατών.
Εις τας ως άνω γυναίκας επιτρέπεται να εργάζωνται ως χορεύτριαι, ή αηδοί, μόνος εις νομίμως λειτουργούντα κέντρα διασκεδάσεως (κέντρα μετά μουσικής και θεαμάτων ποικιλίας και καφωδεία), εφ’ όσον θα ώσιν εφωδιασμέναι δι’ ειδικής εγγράφου αδείας της Υποδ)νσεως Γεν. Ασφαλείας, εκδιδομένης κατόπιν αιτήσεως τούτων.
Η εκτέλεσις οιασδήποτε άλλης εργασίας, οίας σερβιτόρου, ταμίου και λοιπά υπό των γυναικών τούτων εις τ’ ανωτέρω κέντρα απαγορεύεται άνευ εγγράφου αδείας της Υποδ)νσεως Γεν. Ασφαλείας.
Άρθρον 5ον
Αι αρμοδίως χαρακτηρισμέναι ως κοιναί γυναίκες, εφ’ όσον δεν ενδιαιτώνται εντός ανεγνωρισμένων οίκων ανοχής, υποχρεούνται να διαμένωσιν εις τα υπό της Υπηρεσίας Ηθών υποδεικνυόμενα προς τούτο οικήματα, απαγορεύεται δε εις ταύτας να παραμένωσιν εκτός των οικημάτων, πέραν της 21ης ώρας τους χειμερινούς μήνας και πέραν της 22ας τους θερινούς τοιούτους, άνευ αδείας της Υπηρεσίας Ηθών. Εις την απαγόρευσιν ταύτην δεν περιλαμβάνεται η πρόσκαιρος έξοδος δι’ ατομικάς ανάγκας.
Άρθρον 6ον    
Εις τας εκ των ασέμνων γυναικών χαρακτηρισμένας υπό της αρμοδίας Επιτροπής, ως ελευθερίας, ως και εις τας εφωδιασμένας δι’ ειδικών βιβλιαρίων υγείας, δύναται να απαγορευθή υπό της υπηρεσίας Ηθών η διαμονή των εις ωρισμένας οικίας ή Ξενοδοχεία, εφ’ όσον εξ υπαιτιότητος τούτων προκαλείται σκάνδαλον ή δεν είναι ευχερής η επ’ αυτών Αστυνομική επίβλεψις.
Άρθρον 7ον
Απαγορεύεται εις τας, εν οίκοις ανοχής, ενδιαιτωμένας κοινάς γυναίκας να παραμένωσιν προ των θυρών των οίκων ή να εξέρχωνται επί των εξωστών, παραθύρων και δωματίων (ταράτσας) κατά τρόπον απρεπή ή προκλητικόν προκαλούντα την δυσφορίαν του κοινού.
Άρθρον 8ον
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α) Αι κοιναί γυναίκες υποχρεούνται:
1) Να προσέρχωνται δις της εβδομάδος προς ιατρικήν εξέτασιν κατά τας οριζομένας υπό της Υγειονομικής υπηρεσίας ημέρας και ώρας.
2) Να επιδεικνύωσιν εις τα εντεταλμένα όργανα της Υπηρεσίας το βιβλίον της ιατρικής αυτών εξετάσεως, ως και εις πάντα επισκέπτην.
3)Να τηρώσιν εις τα δωμάτιά των πάντα τα υπό της Υγειονομικής Υπηρεσίας υπδεικνυόμενα υγιεινά και προφυλακτικά μέτρα. 
4) Οσάκις αισθανθώσιν ή υποπτευθώσιν εκδήλωσιν τινά αφροδισίου νοσήματος, να προστρέξωσιν αμέσως εις ιατρόν ή ειδικόν Ν]μείον, να εξετάζωσι δε και ν’ αρνώνται να δέχωνται πάντα επισκέπτην όστις παρουσιάζει υπόπτους εκδηλώσεις αφροδισίου νοσήματος.
5) Να δεικνύωσιν καλήν συμπεριφοράν, ως και εξωτερικήν εμφάνισιν κατά τας ώρας της ελευθέρας αυτών κυκλοφορίας  εν τη πόλει.
β) Εις τα κοινάς γυναίκας απαγορεύεται:
1) Να δέχωνται νέους ηλικίας κατωτέρας των 18 ετών.
2) Να δέχωνται επισκέπτην κατά την έμμηνον ρύσιν αυτών ή εκδήλωσιν αφροδισίου νοσήματος.
3) Να δέχωνται ή ν’ αποκρύπτωσιν ή οπωσδήποτε να διευκολύνωσιν την απόκρυψιν ή παραμονήν εντός του δωματίου των παντός προσώπου (εκτός του προσωπικού) μετά το κλείσιμον του οίκου, κατά την υπό της Αστυνομίας ωρισμένην ώραν.
4) Να παραμένωσιν εκτός των οίκων άνευ αδείας της Υπηρεσίας, πέραν της 9ης μ.μ. ώρας.
Άρθρον 9ον
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Απαγορεύεται η παραμονή παντός προσώπου εντός των καταστημάτων μετά το κλείσιμον αυτών.
2) Απαγορεύεται η συνοίκησις μετά κοινών γυναικών των μητέρων, αδελφών και συγγενών και ανηλίκων.
3) Πας εισερχόμενος υποβάλλεται εις ιατρικήν εξέτασιν δι’ αφροδίσιον νόσημα υπό του εντεταλμένου προσώπου, απαγορευομένης της εισόδου τούτου εις τους οίκους όταν φέρη καταφανείς εκδηλώσεις αφροδισίου νοσήματος.
4) Η ειδοποίησις δια το κλείσιμον των καταστημάτων θα γίνηται δια κώδωνος σημαίνοντος δίς, 10΄ προ της ωρισμένης ώρας και 10΄ μετά ταύτην.
Άρθρον 10ον
α) Αρμόδιοι δια την εφαρμογήν της παρούσης εν περιπτώσει παραβάσεως είναι οι Αστυνομικοί υπάλληλοι από του βαθμού Υπαστυνόμου και άνω, ως και οι επί της Υπηρεσίας Ηθών ειδικώς διατεταγμένοι τοιούτοι και οι Αστυΐατροι.
β) Οι λοιποί Αστυνομικοί υπάλληλοι αντιλαμβανόμενοι παράβασίν τινα της παρούσης υποχρεούνται ν’ αναφέρωσι αμελλητί εις τον αρμόδιον βαθμοφόρον, εκτός αν πρόκειται περί διαταράξεως της τάξεως, οπότε δέον να επεμβαίνωσι προς αποκατάστασιν ταύτης, αναφέροντες εις τους προϊσταμένους των, δια την λήψιν των περαιτέρω ενδεικνυομένων μέτρων.
γ) Η ακριβή τήρησις των διατάξεων της παρούσης παρά των κοινών γυναικών  δύναται να προκαλέση την υπό της Κεντρικής Επιτροπής του Ν. 3032 μετάταξιν τούτων εις την κατηγορίαν των ελευθερίων γυναικών, ενώ αντιστρόφως η μη συμμόρφωσις θέλει έχει ως συνέπειαν την υπό του Νόμου προβλεπομένην τιμωρίαν αυτών.
Άρθρον 11ον
Οι παραβάται της παρούσης, ής η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως η δε εκτέλεσις ανατίθεται εις τους Αστυνομικούς υπαλλήλους, διώκονται και τιμωρούνται βάσει των διατάξεων του Ν. 3032)1922 και των άρθρων 425 και 459 του Κ. Π. Νόμου.
Αι υπ’ αριθ. 35 της 18-11-1924 «περί λειτουργίας οίκου ανοχής Βούρλων και υποχρεώσεων κοινών γυναικών και Διευθυντριών» και 35β  της 2-5-1946 «περί μέτρων τινών ευταξίας και ευκοσμίας περί την άσκησιν του επαγγέλματος των ασέμνων γυναικών και συμπεριφοράς τούτων εις δημοσίους τόπους» Αστυνομικαί διατάξεις καταργούνται δια της παρούσης, ήτις λαμβάνει τον αριθμόν 49.
Εν Αθήναις τη 12]4]1955
Εγκρίνεται
Ο επί των Εσωτερικών Υφ)ργός Ευάγγελος Καλαντζής
Ο Δ]ντής της Αστυνομίας Σπυρ. Πολιτόπουλος

Η επόμενη δεκαετία του 1960 στάθηκε μοιραία για τους οίκους ανοχής στον Πειραιά. Αλλά αυτό είναι μια γνωστή ιστορία.

Γράφτηκε ειδικά για το blog στην Αθήνα, Πελλήνης 1 και Πατησίων στα μέσα Αυγούστου 2014. 
Τελείωσε στις 20 του μήνα.


4 σχόλια:

 1. Ενδιαφέρουσα η ανάρτηση.
  Σε ό,τι αφορά την αριθμ. 35/18-11-1924 αστυν. διάταξη «Περί λειτουργίας οίκου ανοχής Βούρλων κλπ», καλό θα ήταν να γίνει μια αντιπαραβολή, διότι στο αντιγραμμένο κείμενο έχουν παρεισφρήσει λάθη και παραλείψεις, με κυριότερη την παράλειψη της παραγράφου 3) από τις Υποχρεώσεις και καθήκοντα κοινών γυναικών: οι παράγραφοι στο σημείο αυτό είναι 5 και όχι 4.
  Σε ό,τι αφορά τον Κώδικα Νέων Αστυνομικών Διατάξεων του 1955, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι προ αυτού εκδόθηκε το 1948 (επιμελεία της Γραμματείας Αστυνομικής Δνσεως Πειραιώς) επίσης συλλογή κωδικοποιημένη, με τίτλο Αστυνομικαί Διατάξεις Πειραιώς (έκδοσις εφημερίδος «Ελληνική Αστυνομία»), όπου και δημοσιεύεται η αριθμ. 35 β/2-5-1946 «περί μέτρων τινών ευταξίας και ευκοσμίας περί την άσκησιν του επαγγέλματος των ασέμνων γυναικών κλπ»
  Φιλικά,
  Κ. Βλησίδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κύριε Βλησίδη, ευχαριστώ που επικοινωνήσατε.
  Είναι δεδομένο ότι για την δημιουργία ενός άρθρου ο κάθε ερευνητής αξιοποιεί τις πηγές που έχει συγκεντρώσει την στιγμή που κάνει την συγγραφή του. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιό ακριβώς αντίγραφο της εν λόγω αστυνομικής διάταξης χρησιμοποιήσατε για να κάνετε το παρόν σχόλιο. Αυτό που δημοσιεύτηκε στα 1924 κι έχετε υπόψη σας ίσως θα ήταν πληρέστερο από το χειρόγραφο της συλλογής μου το οποίο κατέγραψα. Μπορεί μάλιστα το απόσπασμα να παραλείφθηκε αργότερα αφού με έκπληξη διαπίστωσα ότι το δικό μου κείμενο είναι πανομοιότυπο - ακόμα σχεδόν και στην ορθογραφία, προσωπικά αρέσκομαι να μεταφέρω ακριβώς αυτά που βρίσκω χωρίς διορθώσεις - με την επίσημη τυπωμένη καταχώρηση στις σελίδες 13 έως 16 του βιβλίου που αγόρασα πρόσφατα, μετά την ανάρτηση, με τίτλο: Αστυνομικαί διατάξεις Πειραιώς. (Συλλογή κωδικοποιημένη). Πειραιεύς. 1930. {Επιμέλεια Αναστ. Κ. Κατσούλη. Αστυνόμου Β΄. Τυπογραφείον Εργατ. Εκδοτ. Συνεταιρισμού Πειραιώς. 1930. [Με υπογραφή και σφραγίδα του τότε κατόχου του: «Κωνστ. Δ. Παπακώστας. Αστυνόμος»]}. Διαστάσεις 17,9Χ12,8 σ. 152.
  Έκανα αντιπαραβολή και δεν βρήκα καμία διαφορά. Έτσι στο παραπάνω κείμενο δεν έχουν παρεισφρήσει λάθη και παραλείψεις.
  Στις «υποχρεώσεις και καθήκοντα κοινών γυναικών» έχει 4 υποχρεώσεις και 5 απαγορεύσεις, τις ίδιες που δημοσιεύω κι εγώ. Παρακαλώ να μου στείλετε την παράγραφο που λέτε ότι λείπει ώστε να κάνω σε σημείωση την απαραίτητη προσθήκη..
  Χαίρομαι για την αναφορά σας στην έκδοση των Αστυνομικών Διατάξεων Πειραιώς του 1948, αν και γνωρίζω την ύπαρξή της δεν την έχω στην συλλογή μου. Φυσική απόρροια είναι ότι ο Κώδιξ Νέων Αστυνομικών Διατάξεων Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς του 1955, καταργεί και συμπληρώνει με νέα άρθρα την παλαιότερη νομοθεσία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απαριθμώ τις διαφορές που έχει το κείμενό σας σε σχέση με την υπόψη αστυνομική διάταξη, όπως είναι δημοσιευμένη στην Κωδικοποίηση του 1948 (σελ. 190-195), την οποία κατέχω:
  1) Στον τίτλο: οίκου ανοχής όχι οίκων ανοχής -και το «Βούρλων» χωρίς εισαγωγικά
  2) Η 3η υποχρέωση των κοινών γυναικών είναι η εξής: 3)Να τηρώσι εις τα δωμάτιά των πάντα τα υπό της υγειονομικής υπηρεσίας υποδεικνυόμενα υγιεινά και προφυλακτικά μέτρα.
  3) Στις απαγορεύσεις των κοινών γυναικών, στην 3η: αποκρύπτωσιν όχι αποκρύπτωσι/εντός των δωματίων όχι εντός του δωματίου. Στην 4η:παραμένωσιν όχι παραμένωσι/οίκων όχι οικιών. Στην 5η: σταθμεύωσι όχι σταθμεύωσιν
  4) Στις υποχρεώσεις διευθυντριών, στην 3η: μεριμνώσι όχι μεριμνώσιν. Στην 4η: ζητηθησομένην όχι ζητηθησόμενην. Στην 8η:μεταφέρωσι όχι μεταφέρωσιν/ή να επαναφέρωσιν όχι και να επαναφέρωσιν, Στη 10η: συνδόνων όχι σινδονίων/μικράς τραπέζης όχι μιας τραπέζης/ως και τα απαραίτητα όχι ως και απαραίτητα/ατομικήν όχι ατομική. Στη 12η: οφείλουσι όχι οφείλωσι/πάσας όχι απάσας
  5) Στις απαγορεύσεις διευθυντριών, στην 4η: πέραν της 11 μμ όχι πέραν 11 μμ/από 1 Απριλίου όχι από 1ης Απριλίου, Στην 5η: χασίσι όχι χασίζι
  6) Στις γενικές διατάξεις, στην 4η: 659 όχι 650/παρ’ εκάστου όχι περί εκάστου
  7) Στο προτελευταίο εδάφιο: δύναται να προκαλέση όχι δύνανται να προκαλέσωσιν
  8) Τέλος: Ο Διευθυντής της Αστυνομίας Ι. ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ


  Φιλικά,
  Κ. Βλησίδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ευχαριστώ πολύ κ. Βλησίδη για την προσθήκη. Ευελπιστώ σε μελλοντική μας γνωριμία και συνεργασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή