Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Συμβάντα, ληστείες και ατυχήματα: καταχωρήσεις στις πειραϊκές εφημερίδες.


                                                                              Ερευνά και γράφει ο Δημήτρης Κρασονικολάκης.

Οι εφημερίδες καταγράφουν τα γεγονότα του χρόνου έκδοσής τους, δίνουν έμφαση στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή, παρέχουν ειδήσεις, χρήσιμες πληροφορίες, προβάλουν ώρες λειτουργίας, αφίξεις κι αναχωρήσεις, διαφημίσεις, ανακοινώσεις, αγγελίες, ισολογισμούς, καταχωρήσεις, καλύπτουν ευχάριστα και δυσάρεστα συμβάντα.
Ανάμεσα στα μεγάλα άρθρα, για να θιγεί η ανθρώπινη παραβατικότητα, να δώσουν έμφαση στο θέμα οι δημοσιογράφοι ή για να κλείσουν τα κενά στην σελιδοποίηση, ξεχωρίζουν και οι μικρές αναφορές από το αστυνομικό δελτίο.
Τα νέα όλα μαζί, κατανεμημένα σε άρθρα και στήλες, συνθέτουν την καθημερινή εικόνα της ζωής του τόπου που καθώς αλλάζει η μέρα, διαφοροποιούνται, ξεχνιούνται, περνάνε στα «ψιλά», όπως λέμε, χάνονται με τα χρόνια και μόνο η ανάγνωση ενός παλιού φύλλου εφημερίδας μπορεί να μας τα ξαναθυμίσει.

ΠΕΙΡΑΪΚΗ, Σάββατον 26 Μαρτίου 1960.
ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
-Τις ημέρες αυτές δεν εχόρτασαν δολλάριο μόνον οι συναλλασσόμενοι με τα πληρώματα του Αμερικανικού Στόλου.
-Εχόρτασαν και οι γλάρου του Σαρωνικού - όχι βέβαια δολλάριο - αλλά από τ’  απορρίμματα του στόλου που δεν ήσαν και ολίγα.
-Ακολουθούσαν την σκουπιδοφόρον άκατο μέχρι ανοικτά του Σαρωνικού όπου εγένετο η απόρριψίς των.
-Η γραφική ακτή της Πειραϊκής χερσονήσου από την Φρεαττύδα-Τερψιχόρη μέχρι του λιμενίσκου Λουβιάρη, έχει γίνει μόνιμος τόπος απορρίψεως αχρήστων οικοδομικών υλικών-μπάζα.
-Και το περίεργον είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτήν την ασχήμια.
-Νομίζομεν ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα δια την τουριστικήν αξιοποίησιν των Μακρών Τειχών του Θεμιστοκλέους. 
 
 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ
Ο κ. Ιωάννης Μελετόπουλος προσέφερεν εις το Ιστορικόν Αρχείον της Πόλεως μετάλλιον, απομενηθέν εκ μέρους του Πειραιώς εις τον Νεοκλήν Καζάζην, κατά το έτος 1904, με έκτυπον την μορφήν του τιμηθέντος και εις την ετέραν όψιν του μεταλλίου, εντός κλάδων ελαίας, την επιγραφήν «Ο Πειραιεύς τω Εθνικώ Αποστόλω, 15 Ιανουαρίου 1904». 

ΝΕΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, Τρίτη 5 Ιουλίου 1960.
ΛΥΣΣΩΝ ΚΥΩΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Εκ του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ανακοινούται ότι κύων φονευθείς την 9.30΄ π.μ. του παρελθόντος Σαββάτου επί της οδού Προποντίδος 23 (συνοικία Χατζηκυριακείου) ευρέθη εξετασθείς λυσσών, κατόπιν δε τούτου ειδοποιούνται άπαντες οι δηχθέντες κατά το τελευταίον 15νθήμερον υπό του ανωτέρω κυνός όπως προσέλθουν το ταχύτερον δια να υποβληθούν εις αντιλυσσικήν θεραπείαν.
ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΑΓΟΥ
Δι’ υγειονομικής διατάξεως απηλλάγησαν αι βιομηχανίαι πάγου περιοχής Πρωτευούσης όπως διατηρούν αποθέματα πάγου κατά τους θερινούς μήνας. 


ΠΕΙΡΑΪΚΗ, Σάββατον 10 Ιουνίου 1961. Υπογράφει ο διευθυντής σύνταξης Ιωάννης Ε. Σκορδίλης (1928 - 1987).
Η πίστις εις την ύπαρξιν θαμμένων θησαυρών, δεν κρατεί φαίνεται μόνον μεταξύ ευπίστων χωρικών των νήσων του Αιγαίου κυρίως – οι οποίοι, εν πάσει περιπτώσει έχουν ποτισθή από νηπιακής ηλικίας με τους θρύλους των κουρσάρων και του αμυθήτου πλούτου που έκρυβαν εις τας νήσους των μετά κάθε «επιχείρησίν» των, αλλά και εις μερικούς συγχρόνους πειραιώτας.
Ούτω, όταν επωλήθη προ καιρού μια παλαιά οικία επί των οδών Καραολή-Δημητρίου και Καραΐσκου, προς κατεδάφισιν, ο αγοραστής εδέχθη να περιληφθή εις το συμβόλαιον ο όρος ότι «εις περίπτωσιν που ήθελε ανευρεθή θησαυρός κατά την κατεδάφισιν, θα διενείμετο εξ ίσου μεταξύ του προηγουμένου και του παρόντος ιδιοκτήτου της οικίας».
Το πράγμα φαίνεται εκ πρώτης όψεως, λίαν παράδοξον. Το γεγονός όμως είναι, ότι μια γραία επί 40)ετίαν και πλέον ένοικος της περί ης ο λόγος οικίας, υπεστήριζε με πάθος ότι κάτω ακριβώς από την κουζίνα, υπάρχει θαμμένος θησαυρός.
Τούτο, της το είχε αποκαλύψει προ μισού αιώνος περίπου, ο πρώτος ιδιοκτήτης της οικίας, αφού του έδωσε την υπόσχεσιν ότι δεν θα παραμελή να τον μνημονεύη.
Έκτοτε, δεν έπαυσε η γραία αυτή να ζητεί την άδειαν να σκάψη εις την κουζίνα δια την ανεύρεσιν του θησαυρού, πρότασις που ναι μεν δεν εγένετο ποτέ δεχτή, αλλά που διέβρωσε – ως διεπιστώθη – την απιστίαν εις τους θρύλους του ιδιοκτήτου της οικίας. Δια τούτο και όταν την επώλησε, είχε την πρόνοιαν να θέση τον όρον της διανομής του… θησαυρού.
Πράγματι, πρό τινων ημερών ήρχισεν η κατεδάφισις της οικίας, υπό την άγρυπνον εποπτείαν του νυν και του τέως ιδιοκτήτου, φυσικά δε και της γραίας, η οποία θα ελάμβανε… μερδικό.
Εκλήθη μάλιστα και αστυφύλαξ να φρουρή κατά τας ώρας της αργίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθή εκ της παρουσίας αυτού νέα παρεξήγησις, διότι γνωστός συμπολίτης αρχαιολάτρης, υπέθεσεν ότι ανευρέθησαν αρχαία κατά την κατεδάφισιν πράγμα που διέδωσε ευρύτατα δια να μη καταστραφούν!
Φυσικά, ούτε θησαυρός, ούτε αρχαία τελικώς ανευρέθησαν, προς μεγίστην απογοήτευσιν όλων και περισσότερον της ατυχούς γραίας η οποία επί δεκαετηρίδας εβουκαλίζετο με την ιδέαν ότι κοιμάται «πάνω σε θησαυρό».

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 1964.
Ένα μεγάλο γεγονός.
Ούτε τα νέα διαστημικά επιτεύγματα δεν θα σταθούν ικανά να επισκιάσουν το μεγάλο γεγονός των εγκαινίων της νέας αιθούσης της γνωστής πειραϊκής ταβέρνας ΒΟΡΟΝΩΦ (οδ. Καρατζά 29 – τηλ. 473059).


ΝΕΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 1964.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Αναλαμβάνομεν το ξεπάστρεμα απάντων των εντόμων δι’ απολυμάνσεως εις οικίας και καταστήματα. Διεύθυνσις Λεωφ. Χατζηκυριακού αρ. 8. 


ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 1964.
Η Μαρία Μαυρομμάτη, ετών 39 προσελθούσα εις το Η΄ αστυνομικόν τμήμα κατήγγειλε τας Μαρίκαν Ζ. ετών 34, Ευαγγελίαν Π. ετών 33, Γιαννούλαν Κ. ετών 30 και τους Μιχ. Κ. ετών 26 και Γ. Π. ετών 54 διότι εισελθόντες άπαντες εντός της οικίας της επετέθησαν κατ’ αυτής και την εκτύπησαν και εν συνεχεία της απέκοψαν δια ψαλίδος την κόμην ένεκα οικογενειακών διαφορών.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Τρίτη 12 Ιανουαρίου 1965.
Την εκτύπησε διότι ηρνήθη να τον ακολουθήση.
Εντός του επί της οδού Νοταρά 14 οινοπωλείου του Ν. Σταύρου, ο Σ. Μπόνης ετών 34 κάτοικος Πειραιώς εκτύπησεν δια των χειρών του εις την κεφαλήν την Ε. Μαμή έγγαμον ετών 38 κάτοικον Ν. Ικονίου και την εξύβρισε επειδή αύτη ηρνήθη να ακολουθήση τούτον εις διασκέδασιν. Εις την παθούσαν παρεσχέθησαν πρώται βοήθειαι εις το Κρατικόν νοσοκομείον όπου μετεφέρθη. Ο δράστης συλληφθείς απεστάλη εις την Εισαγγελίαν.


Διέρρηξαν αυτοκίνητον.
Άγνωστοι δράσται θραύσαντες τον υαλοπίνακα της δεξιάς θύρας, φορτηγού αυτοκινήτου του Κων. Επιτρόπου, ετών 40, το οποίον ευρίσκετο εσταθμευμένον έξωθι της οικίας του αφήρεσαν εξ αυτού έν χαρτονόμισμα των 100 δραχμών και το μικρόφωνον αυτού και εξηφανίσθησαν. Ενεργούνται αναζητήσεις δια την ανακάλυψιν και σύλληψιν των αγνώστων δραστών.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΡΑ, Σάββατον 17 Απριλίου 1965.
Σύλληψις «αγαπητικών».
Συνελήφθη ο Γ. Α. ετών 29 άεργος διότι συνδεθείς ερωτικώς μετά της Βιργινίας Κ. ετών 20 και υποσχεθείς γάμον διετρέφετο εξ ολοκλήρου εκ του ανηθίκου επαγγέλματός της.
Συνελήφθη επίσης ο Ι. Ζ. ετών 28 διότι συνδεθείς μετά της ασέμνου Ελευθερίας Μ. ετών 20 και υποσχεθείς γάμον διετρέφετο εξ ολοκλήρου εκ του ανηθίκου επαγγέλματός της.
Τέλος συνελήφθη ο Κ. Π. ετών 25 άεργος διότι συνδεθείς ερωτικώς μετά της Αλεξάνδρας Σ. ετών 19 και Βαρβάρας ετών 19 και υποσχεθείς γάμον προήγε ταύτας εις πορνείαν.   


Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Σάββατον 31 Ιουλίου 1965.
Η Βασιλική Θεοδωροπούλου, ετών 30, υπέβαλε μήνυσιν κατά του Γρηγορίου Καζάλα, 32 ετών, κρεοπώλου, γιατί ενώ περνούσε χθες έξω από το κέντρο διασκεδάσεως «Μαντουβάλα» στην οδό Θηβών, δέχτηκε στο κεφάλι μια άδεια μπουκάλα, που πέταξε ο μηνυθείς ενώ τελούσε εν ευθυμία στο κέντρο που διασκέδαζε.

ΝΕΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, Σάββατον 10 Σεπτεμβρίου 1966.
Αστυνομικαί ειδήσεις.
-Άγνωστοι εισελθόντες δια της ανεγειρομένης οικοδομής επί της οδού Γούναρη 8 αφήρεσαν εκ του καταστήματος υποδημάτων Α. Κάντζια 750 δρχ. και 6 ζεύγη υποδημάτων. Εν συνεχεία κατήλθον εις το παρά την οδόν Λυκούργου ζαχαροπλαστείον Μακρυμμάτη και μη ευρόντες χρήματα εισήλθον εις το ζαχαροπλαστείον Αργουδέλη όπου αφήρεσαν 6.500 δρχ.
-Διεκομίσθη εις κλινικήν η Όλγα Βαγιαννού, η οποία ειργάζετο εις το εργοστάσιον Κεράνη, υποστάσα εγκαύματα ενώ προέβαινεν εις καθαρισμόν δια βενζίνης των ενδυμάτων της.


Νέος ΠΕΙΡΑΕΥΣ, Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 1967.
Κατά την κλήρωσι του προχθεσινού Λαχείου των Συντακτών ο κ. Σάββας Παπαπολίτης, βουλευτής και ηγετικόν στέλεχος της Ενώσεως Κέντρου, εκλήρωσε το επί των οδών Διοβουνιώτη και Μπέλες διαμέρισμα, εις την Καλλίπολι, υπ’ αριθμόν (23.724).
Το εν λόγω διαμέρισμα αποτελείται από 3 κύρια δωμάτια κα η συνολική αξία τούτου ανέρχεται εις 425.000 δραχμάς.
 
Κινηματογράφοι
ΑΠΟΛΛΩΝ Τζάνγκο.
ΑΤΤΙΚΟΝ Η δεύτερη αλήθεια.
ΚΑΠΙΤΟΛ Πράσινες μάσκες, κίτρινος θάνατος.
ΟΛΥΜΠΙΟΝ Ξυπόλητος πρίγκηψ.
ΠΑΛΛΑΣ Χαμένη ταξιαρχία.
ΣΠΛΕΝΤΙΤ Μια σφαίρα στην καρδιά.
ΤΕΡΨΙΘΕΑ Ξυπόλητος πρίγκηψ.
ΧΑΪ ΛΑΪΦ Ο τελευταίος των μυστικών πρακτόρων.
Νέος ΠΕΙΡΑΕΥΣ, Τρίτη 31 Ιανουαρίου 1967.
Συνελήφθη ο Ελευθέριος Φ. ετών 23 άεργος κατηγορούμενος δι’ εκμετάλλευσιν ασέμνου γυναικός. Ούτος απεστάλη εις την Εισαγγελίαν Πειραιώς.

Παραπέμπεται σήμερον, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, ο Β. Τ., με την κατηγορίαν του προαγωγού.
Ούτος ως αναφέρει το βούλευμα την 10ην Απριλίου 1965 προήγαγε εις πορνείαν την Ουρανίαν Κ. η οποία ειργάζετο εις μπαρ όπου ετύγχανε διευθυντής ο Τ.
  

270 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κατά την διάρκειαν της χθεσινής ημέρας εσημειώθησαν συνολικώς 270 παραβάσεις εις τας οποίας υπέπεσεν αντίστοιχος αριθμός ατόμων.
Αύται κατανέμονται εις 11 πλημμελήματα, 27 πταίσματα και 16 συστάσεις.


Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Σάββατον 11 Φεβρουαρίου 1967.
Χιόνες έπεσαν την πρωΐαν εις τον Πειραιά. Αι βόρειαι περιοχαί του Πειραιώς, ήτοι Νίκαια, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Αμφιάλη και Πέραμα, κατεκαλύφθησαν από χιόνας, ενώ αι στέγαι του κεντρικού Πειραιώς εγνώρισαν επίσης την «λευκήν νύμφην του Βορρά». Το γεγονός, σπάνιον δια την πόλιν, εχαιρετίσθη με ιδιαιτέραν χαράν από τους Πειραιείς, οι οποίοι έσπευσαν να παίξουν χιονιές!

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, 1 Νοεμβρίου 1978.
Διέρρηξε ναυτιλιακό γραφείο.
Έκανε γερή μπάζα άγνωστος που διέρρηξε το Ναυτιλιακό γραφείο του Γεωργίου Μοίρα, επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 3. Έκλεψε 3.443 δολάρια Αμερικής και 31.475 δρχ. που βρήκε μέσα στο ταμείο.

Άγνωστος δράστης παρεβίασε τα κάγκελα του παραθύρου του σφαιριστηρίου του Κ. Καλούπη, επί της οδού Μαυρομιχάλη 22, στα Μανιάτικα, και αφού μπήκε μέσα σ’ αυτό έκλεψε 14.000 δρχ. σε κέρματα των 5 δρχ. καθώς και άλλες 3.000 δρχ. σε δεκάρικα και εικοσάρικα.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 1978.
Διάρρηξη παλαιοπωλείου.
Άγνωστος διέρρηξε το παλαιοπωλείο του Εμ. Καλαρχάκη, επί της οδού Αλιπέδου 40 και έκλεψε διάφορα παλαιά αντικείμενα (ρολόγια, βραχιόλια, πιστόλες, πιάτα κ.ά.) συνολικής αξίας 116.000 δραχμών.


ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 1978.
Κι άλλη μήνυση κατά του γόη ψαρά.
Μήνυση κατέθεσε στο Β΄ αστυνομικό τμήμα η Τζένη Ντιούτου, κατά του Ιωάννη Κονταρίνη, για απαγωγή και κατακράτηση της ανηλίκου κόρη της Έλεν Ντιούτου.
Ο ψαράς Κονταρίνης 62 ετών από την Σαλαμίνα και η μικρή Αγγλιδούλα Έλεν 17 ετών, όπως είναι γνωστό έχουν κατ’ επανάληψη απασχολήσει την αστυνομία και τα δικαστήρια και οι εφημερίδες το ειδύλλιό τους το έχουν κάνει σήριαλ…


ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 1978.
Σήμερα στις 8.30 το πρωί ναύτης του Π.Ν. έπεσε από μισοτελειωμένη πολυκατοικία επί της οδού Καραΐσκου 128, και σκοτώθηκε. Τα στοιχεία του ναύτη, δεν έγιναν γνωστά, ούτε οι λόγοι του δυστυχήματος. Το α΄ αστυνομικό τμήμα διενεργεί ανακρίσεις.
 
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 1978.
Απηγχονίστηκε μέσα στο γαλακτοπωλείο του στην Καστέλλα, οδός Β. Παύλου 23, ο Δημήτριος Πότσης 59 ετών. Ο Πότσης έπασχε από μελαγχολία. Το Δ΄ αστ. τμήμα Καστέλλας κάνει ανακρίσεις.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Σάββατο 5 Μαΐου 1979.
Αρπαγή τσάντας από δικυκλιστή.
Άγνωστος νεαρός που επέβαινε σε μοτοποδήλατο με κάποιον άλλον, άρπαξε την τσάντα της Αικατερίνης Κολιάτσου, 60 ετών κατοίκου Ν. Φαλήρου, οδός Σμολύνσκυ 20. Όπως κατέθεσε στο Ζ΄ αστυνομικό τμήμα, η παθούσα, καθώς περπατούσε στην οδό Γιαννοπούλου για να πάει στο σπίτι της, ο άγνωστος της άρπαξε την τσάντα, ανέβηκε μετά στο μοτοποδήλατο και εξαφανίστηκε αστραπιαία.
Η τσάντα είχε μέσα 5.000 δρχ. και διάφορα μικροαντικείμενα.


ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 1979.
Από χθες το πρωί, η Αθήνα υδροδοτείται από τα νερά του Μόρνου, ανεκοίνωσε χθες το βράδυ ο υπουργός Δημοσίων Έργων κ. Νικ. Β. Ζαρντινίδης.
 
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 1979.
Σώθηκε εκ θαύματος.
Σώθηκε ως εκ θαύματος ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Θ. Κωνσταντινίδης, όταν προχθές το βράδυ, στη λεωφόρο Β. Σοφίας Ι.Χ. αυτοκίνητο, τον παρέσυρε και τον εξεσφενδόνισε 10 μ., προκαλώντας του μόνο ελαφρούς μωλωπισμούς!


ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 1979.
Ζαράκηδες στο Αυτόφωρο.
Στο καφενείου του Σωτηρίου Γούτη, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 102, συνελήφθησαν χθες επτά άτομα, που έπαιζαν ζάρια. Στο τραπέζι κατασχέθηκαν 4.600 δρχ. που κατατέθηκαν στο Τ.Π.Δ. Οι συλληφθέντες παραπέμφθησαν στο Αυτόφωρο.
 

ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΒΗΜΑ, Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 1979.
Αδέσποτοι σκύλοι επιτίθενται σε 6χρονη μαθήτρια.
Παραλίγο μία αγέλη αδέσποτων σκύλων στην Καλλίπολη, να κατασπαράξουν μια εξάχρονη μαθήτρια, που γύριζε στο σπίτι της μετά το σχολείο.
Η Τασούλα Προβιά, μαθήτρια της α΄ τάξεως του 20ου Δημ. Σχολείου Καλλιπόλεως, δέχθηκε την επίθεση των αδέσποτων σκύλων στις 12.15 και έμεινε αναίσθητη από τις γερές δαγκωματιές, που τις έκαναν οι σκύλοι στη γάμπα του αριστερού ποδιού.
Η μάνα της μικρής μαθήτριας κ. Αρχοντούλα Προβιά, άρπαξε το παιδί της και έτρεξε αμέσως στο Λυσσιατρείο, όπου και το περιέθαλψαν, αρχίζοντας αντιλυσσική θεραπεία.
Ο κίνδυνος με τα κοπάδια των αγρίων σκύλων στην Πειραϊκή έχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις. 
Η εταιρία προστασίας των Ζώων, απεδείχθη πως είναι ανίκανη να ελέγξει την κατάσταση. Πειραιώτες από τις περιοχές του Χατζηκυριακείου, Φρεαττύδος, Καλλιπόλεως, Αγίου Βασιλείου και της Καστέλλας, παραπονιούνται για τα κοπάδια απ’ αδέσποτα σκυλιά, που τρομοκρατούν όχι μόνο τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους.
Μετά το κρούσμα της 6χρονης μαθήτριας κατέβηκε ο μπόγιας δυο φορές στην περιοχή, για να μαζεύει αδέσποτους σκύλους. Εκείνο που κατάφερε ήταν να περισυλλέξει δυο-τρεις και τίποτε περισσότερο.   


ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 1979.
«Αφεντικό» μπαρ ξυλοφορτώνει τον σερβιτόρο.
Μήνυση υπέβαλε ο σερβιτόρος Σταμάτης Πολυχρονόπουλος, 27 ετών, εναντίον του διευθυντού του μπαρ «Λος Αμίκος».
Όπως υποστηρίζει στη μήνυσή του, ο Πολυχρονόπουλος, χωρίς καμιά αφορμή, το αφεντικό του, τον ξυλοφόρτωσε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο δεξί του μάτι και στο αριστερό πόδι.


ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΚΗΡΥΞ, Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 1979.
Ολοκληρώθη η γέφυρα στην Ακτή Ξαβερίου
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της γέφυρας στην Ακτή Ξαβερίου, η οποία θα βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή, όπου εμφανίζεται μεγάλη κίνηση τροχοφόρων και επί πλέον εξοικονομούνται πρόσθετοι υπαίθριοι και στεγασμένοι αποθηκευτικοί και άλλοι χώροι, χρήσιμοι για την λειτουργία του λιμένος.
Η γέφυρα έχει μήκος 245 μέτρα και ωφέλιμο πλάτος 16,80 μέτρ. με πεζοδρόμια πλάτους 4 μέτρων. Απομένουν ακόμα οι εργασίες ασφαλτοστρώσεως της γέφυρας, οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός του 1980.
Κάτω από την γέφυρα κατασκευάζονται αποθήκες συνολικής επιφανείας 4.000 τετρ. μέτρων οι οποίες θα δοθούν στην εκμετάλλευση περί τα τέλη Δεκεμβρίου.
Το όλο έργο στοίχησε 35 εκατ. δραχμές.


ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 1979.
Κι άλλος υπερήλικας κάηκε στο σπίτι του από γκαζιέρα.
Κάηκε σαν λαμπάδα μέσα στο σπίτι του – Σφακτηρίας 9 στην Αγία Σοφία – ο Γεώργιος Καραγιαννάκης 77 ετών συνταξιούχος, πλανόδιος οπωροπώλης. Η φωτιά εκδηλώθηκε από ανάφλεξη της γκαζιέρας, που χρησιμοποιούσε ο Καραγιαννάκης, για να ζεσταθεί.

 
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 1979.
Δυο κλοπές από αγνώστους δράστες έγιναν στην περιοχή των Καμινίων.
Κατά την πρώτη, ο άγνωστος έκανε μια πρωτότυπη κλοπή. Πήδησε μέσα στο υπόστεγο της Ελένης Καστρούμη, στην οδό Μαυρογένους 28 έσφαξε δυο κατσίκες που είχε τις έβαλε σ’ ένα τσουβάλι και έφυγε ανενόχλητος. Η Καστρούμη που υπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστου αναφέρει στη μήνυση ότι η αξία των δυο αιγών ήταν 10.000 δρχ. Ήταν και η μόνη περιουσία που είχε, γιατί πούλαγε το γάλα τους.
Η δεύτερη κλοπή έγινε στο χρυσοχοείο της Μαρίας Κυριακού στην οδό Εθν. Μακαρίου 13. Οι άγνωστοι που πιθανόν είναι τσιγγάνοι περιπλανώμενοι τις έκλεψαν 10 βέρες αξίας 25.000 δρχ. Η παθούσα υπέβαλε μήνυση.